מדריכים וחוזרים שנתיים

המדריך לסיכום שנת המס 2013
פניה אישית

קורא/ת יקר/ה!

סיכום שנת הכספים / שנת המס כרוך, כדבר שבשגרה, בביצוע פעולות שונות.

פעולות אלו כוללות, בין השאר, עריכת אומדן של סכומי המס הסופיים האמורים להשתלם בשל ההכנסות בשנת המס שחלפה, וכן הכנת מערכת החשבונות והנתונים הנדרשים לצורך ביקורת הדוחות הכספיים ולשם הכנת הדוח על ההכנסה לרשויות המס.

אנו שמחים להציג בפניך, במדריך זה, את הנתונים הנדרשים לצורך חישוב חבות המס בשנת המס 2013, וכן כלי עזר נוספים, כלהלן:

 

פרק א' - נתוני עזר לחישוב המס המגיע מאת נישום יחיד בשנת המס 2013;

פרק ב' - נתונים בדבר תיאום סכומי הוצאות מסוימות בשנת המס 2013;

פרק ג' - קיזוז הפסדים בחישוב ההכנסה החייבת במס;

פרק ד' - סוגיות מיסוי מיוחדות;

פרק ה' - מי חייב בהגשת דוח?

פרק ו' - מדריך להערכות למפקד מלאי ליום 31 בדצמבר, 2013;

בשולי הדברים נעיר, כי בעקבות חקיקת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) - התשע"ג – 2013 שנכנס לתוקף ביום 1.8.2013 ואשר עיקר השינויים הכלולים בו יחולו משנת המס הקרובה – 2014 – הועלה שיעור מס החברות ב- 1.5% לשיעור של 26.5%, נערכו שינויים מהותיים  בחוק מיסוי מקרקעין ובכלל זה בוטל הפטור במכירת דירת מגורים מזכה אחת לארבע שנים, וכן התווספו הוראות המגבילות את חופש הפעולה הניתן עד כה לחברות הרשאיות להיחשב כמשפחתיות.

לקריאת המדריך המלא נא ללחוץ כאן

כתמיד, אתם מוזמנים לפנות לאנשימחלקת מיסים במשרדנו בכל שאלה או ברור, באמצעות רו"ח דורון כהן, מנהל מחלקת המסים במשרד, בדואל Doron@raveh-ravid.co.il או באמצעות הטלפון.

 

 

לדף הקודם לדף הבא