דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / נוהל גילוי מרצון

מס הכנסה

נוהל גילוי מרצון
פניה אישית

על רקע המגמות העולמיות בנושא הגברת המאבק בהון השחור ומאמצי רשות המסים בישראל לחשוף את ההון הלא מדווח של ישראלים בארץ ובחו"ל, פרסמה רשות המסים "נוהל גילוי מרצון" חדש, המחליף את הנוהל הקיים. מטרתו העיקרית של הנוהל היא לעודד ישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם, לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

בשונה מהנוהל הקודם, הליך הגילוי הנוכחי יחול גם על הכנסות לא מדווחות בישראל

להלן עיקרי הנוהל

תנאים כלליים להליך גילוי מרצון

הגילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב, ולא בעקבות חקירה או בדיקה המתבצעת ע"י רשות המסים ו/או רשות שלטונית אחרת,(כגון משטרת ישראל, רשות נ"ע, הרשות להלבנת הון, הרשות להגבלים עסקיים, מבקר המדינה, בית משפט, וכדומה) לרבות לגבי בת/בן זוג של המבקש וחברות שבשליטתם.

דרך פעולה

בקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות  ומודיעין של רשות המיסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה .לאחר אישור הבקשה על ידו,  תועברנה לגורם האזרחי הרלוונטי (פקיד שומה, ממונה תחנת מע"מ, מנהל מיסוי מקרקעין וכדומה), שיקבע את הסכום והמועד לתשלום המס.

סייגים לחסינות מפני הליך פלילי

אדם זכאי ליהנות מהליך גילוי מרצון פעם אחת בלבד. בקשה נוספת תתקבל רק בנסיבות מיוחדות, כגון מחלה קשה של המבקש, גיל מתקדם וכדומה. הנוהל לא יחול על הכנסות שמקורן בפעילות לא חוקית, והחסינות בהליך פלילי תחול רק לגבי המידע שנמסר במסגרת הליך הגילוי מרצון.

בנוסף, במסגרת הנוהל החדש נכללו שתי הוראות שעה לתקופה של שנה אחת שתסתיים ב07.09.2015

  1. הגשת בקשות אנונימיות - במסלול זה ניתן להגיש בשלב הראשוני בקשות ללא ציון פרטי הנישום על מנת לברר את חבות המס הנובעת מהבקשה. מובן כי עם בירור חבות המס הצפויה יידרש הפונה לציין את שמו ופרטיו המלאים.

  2. מסלול מקוצר - כאשר סך ההון שנכלל בבקשה אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪, ניתן להגיש את הבקשה במסלול המקוצר בצירוף דוחות המס המתקנים הרלוונטיים. לאחר אישור ע"י סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המיסים , תועבר הבקשה לגורם אזרחי הרלבנטי אשר יקצר אותה ויוציא לפונה שובר לתשלום תוך 15 ימים. במסלול זה לא תתאפשר הגשת בקשות אנונימיות.

 

חשוב לציין כי אם לא אושרה הבקשה ה ע"י הגורם המוסמך לא תעשה רשות המיסים כל שימוש במידע שהוצג לה, אף  לא במסגרת ההליך האזרחי.

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

לדף הקודם לדף הבא