מדריכים וחוזרים שנתיים

המדריך לסיכום שנת המס 2017
פניה אישית

המדריך לסיכום שנת המס 2017

לקוחות יקרים,

שנת המס הנוכחית תגיע לסיומה ביום ראשון, ה- 31.12.2017. כמדי שנה, חשוב להיערך לביצוען של פעולות שונות במטרה לתכנן ולצמצם באופן נאות את חבות המס השנתית.

להלן, רשימה  תמציתית של פעולות אותן אנו מציעים לבחון, ובמידת הצורך לבצע, וזאת עד לתום שנת המס 2017.

הפקדות לקופות גמל וקרן השתלמות

הפקדות לקופות גמל (ביטוח מנהלים, קרנות פנסיה) מזכות בהטבות מס שונות. יש לבחון השלמת הפקדות לקופות הגמל עד תקרת ההפקדה המוכרת וזאת עד לתום השנה, לשם מיצוי מרבי של הטבות המס.

הפקדות לבעלי שליטה

בשנת 2017 חברה רשאית לנכות לצרכי מס הפקדות לטובת מרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, המיועדת לבעל שליטה בה, עד סכום שנתי של  12,200 ₪  (זאת בנוסף למרכיב החיסכון בקופה שמותר אף הוא בניכוי). מומלץ, אם כן, לשקול השלמת ההפקדות לקופת הגמל לטובת בעלי שליטה,  עד תום שנת המס.

תרומות

תרומה למוסד ציבורי מוכר, עד תקרה שנקבעה בחוק, מזכה את היחיד בהטבות מס בשיעור של 35% מהתרומה וחברה בשיעור 24% מהתרומה. מי שבכוונתו לתרום למוסד כאמור, בתקופה הקרובה, וטרם עשה זאת, יכול לשקול הקדמת התרומה על מנת ליהנות מהטבת המס עוד בשנה הנוכחית.

מימוש ניירות ערך בהם גלום הפסד הון

יחיד שהיו לו במהלך השנה רווחי הון שמקורם בעסקאות בשוק ההון, או ממכירת נכסים אחרים, ואשר בתיק ניירות הערך שלו מצויים ניירות ערך בהם גלום הפסד שטרם מומש, רשאי למכור, עד תום השנה, את ניירות הערך האלה ולקזז את ההפסד הנובע ממכירתם כנגד  הרווחים כאמור.

דיווח על בסיס מזומן 

מי שמדווח על בסיס מזומן רצוי שישלם את התחייבויותיו לספקים ושכר לעובדיו עד תום שנת המס, שכן הוצאות אלה תותרנה, לצרכי מס, רק עם תשלומן בפועל.

ביטוח לאומי

מומלץ לעצמאים לשלם את חובותיהם למוסד לביטוח לאומי עד לתאריך 31.12.2017, על מנת  שיוכלו לנכות את חלק התשלומים המותר בניכוי, כהוצאה לצורכי מס, כבר בשנת המס 2017.

דמי שכירות למגורים

יחיד שיש לו הכנסות שכירות מדירות מגורים, העולות על תקרת הפטור, רשאי לבחור לשלם  את המס באחת משתי החלופות הבאות: מס בשיעור 10% על הכנסות השכירות ללא זכאות לניכוי הוצאות כלשהן (מס מחזור) או תשלום מס בהתאם למדרגות המס הנקובות בחוק עד לשיעור של 50%, בחלופה זו ניתן לנכות את כל ההוצאות הכרוכות בהפקת ההכנסה.

יובהר כי מי שבחר לשלם מס מחזור על הכנסות השכירות ב 2017, נדרש לשלם את המס לא יאוחר מתאריך 31.01.2018 ויש להיערך לכך בהתאם.

הכנסות מחוץ לישראל

מי שהפיק הכנסות שמקורן מחוץ לישראל ואינו חייב בהגשת דוח שנתי, רשאי לשלם את המס על הכנסות החוץ באמצעות דיווח מקוצר על הכנסות מחוץ לישראל ובלבד שבמס ישולם לא יאוחר מיום ה-30 באפריל של שנת המס העוקבת.   

דוח מאוחד לצרכי מס

חברות תעשייתיות רשאיות, בתנאים מסוימים, להגיש דוחות מאוחדים לצרכי מס. חברות שבחרו בהגשת דוח מאוחד לשנת המס 2017 חייבות להודיע על כך לפקיד השומה לא יאוחר מ 31.12.2017.

עריכת מפקד מלאי

ככל שקיים מלאי בעסקך, יש להקפיד לבצע ספירה של פריטי המלאי בעסק בסמוך לתום שנת המס ולקבוע את ערך המלאי ל 31.12.2017. במידה וספירת המלאי מתבצעת עשרה ימים לפני או  אחרי  תום השנה, יש להודיע על כך מראש לפקיד השומה.

ירידה בשיעורי המס בשנת 2018

בשנת 2018 שיעור מס חברות יורד מ 24% ל 23%. לאור כך, במידה וניתן להקדים הוצאות או לדחות הכנסות במגבלות החוק, אנו ממליצים לעשות זאת.

אנשי מחלקת המסים במשרדנו ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה ולסייע ככל  שניתן, בבחינת הפעולות ויישומן.

לקריאת המדריך המלא יש ללחוץ כאן             

לדף הקודם לדף הבא