דף הבית / שירותים / ביקורת / תיקון מספר 6 לחוק החברות ותיקון מספר 10 לחוק העמותות

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

ביקורת

תיקון מספר 6 לחוק החברות ותיקון מספר 10 לחוק העמותות
פניה אישית

ביום 21 ביוני 2007 נכנס לתוקף תיקון מס' 6 לחוק החברות במסגרתו נכלל גם תיקון מס' 10 לחוק העמותות.

התיקון לחוק החברות מתייחס לחברות לתועלת הציבור ועוסק בעיקרו בהסדרת התנהלותן, מוסדות החובה בהן, ומנגנוני בקרה ופיקוח.

התיקון לחוק העמותות מתייחס למספר נושאים שבחלקם מסדירים את המצב הקיים בפועל, מאחר שממילא העמותה נדרשת לפעול לפיהם לצורך קבלת אישור תקין. עיקר  השינויים מתייחס  למטרות העמותה, שכר חברי ועד, ועדת ביקורת, הקדמת מועד הגשת הדוח הכספי וכן דרישה לצרף לו דוח מילולי.

להלן תמצית השינויים המהותיים שחלו בנוגע לחוק העמותות בלבד:

 1. שינוי מטרות העמותה – נקבעו סייגים והחמרות לעניין הפרוצדורה הנדרשת לשינוי מטרת העמותה.
 2. שכר חברי ועד, חברי ועדת ביקורת ומנכ"ל – השכר יהא כפוף להגבלות שיקבעו ע"י שר המשפטים.
 3. הוצאות לניהול העמותה – שר המשפטים יהא רשאי לקבוע שיעור הוצאות מירבי שרשאית עמותה להוציא לניהולה ביחס למחזורה.
 4. ועדת ביקורת – בתיקון נקבעו באופן מפורט תפקידי ועדת הביקורת או הגוף המבקר בעמותה.
 5. הקדמת מועד הגשת הדוח הכספי – נקבע כי המועד להגשת הדוח הכספי (והדוח המילולי – ראה להלן) יהא לא יאוחר מיום 30 ביוני בשנה שלאחר תום תקופת הדוח. רשם העמותות יהא רשאי להאריך את מועד הגשתו.
 6. דוח מילולי – בתיקון נקבע כי אחת לשנה, יחד עם הדוח הכספי על העמותה להכין דוח מילולי שיכלול תיאור מפורט של העמותה ופעילותה בשנת הדוח לרבות תיאור מבנה ארגוני, שימוש בתרומות בשנת הדוח, עלות גיוס תרומות, עסקאות עם צדדים קשורים וכו'.
 7. לתשומת לב – על הדוח המילולי להיות מעודכן עד למועד הגשתו לאסיפה הכללית.

  לנוחיותכם הננו מצרפים את התיקונים לחוק במלואם.

  אין להשתמש בתוכן חוזר זה מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה שכן מטרת החוזר היא להפנות את תשומת הלב לאמור בו בלבד.

   

  לקריאת החוק המלא לחצו כאן