דף הבית / שירותים / המחלקה הכלכלית / מאמרים / הערכת שווי כלכלי של כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ויועצים

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

מאמרים

הערכת שווי כלכלי של כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ויועצים
פניה אישית

בעולם העסקים של היום הולך וגובר היקף השימוש במכשירים פיננסיים שונים כאמצעי תשלום חלופיים לתשלום במזומן בתמורה לשירותים וסחורות המתקבלים על ידי הישויות. אמצעי תשלום כאלה לעיתים קרובות מבוססים על מניות של הישות עצמה, כגון מניותיה ממש או אופציות על מניותיה וכדומה. במקביל לפיתוח  אמצעי תשלום כאלה נדרשה התקינה החשבונאית למצוא כלים שיאפשרו מתן ביטוי לעסקאות, בהן שירותים וסחורות מתקבלים על ידי הישות בתמורה למכשירים כאלה ולא בתמורה למזומן (או באשראי מסחרי רגיל). במרוצת השנים התקינה החשבונאית אכן גיבשה כללים לטיפול בעסקאות מהסוג הזה. עיקרי הטיפול בעסקאות תשלום מבוסס מניות, שנהוג היום בכללי חשבונאות מקובלים, הינם הכרה בהוצאות שכר (או שירותים או נכסים אחרים) שהתקבלו על ידי הישות ושולם בגינם במכשירים שונים מבוססי מניות שלה כנגד הון או התחייבות, לפי העניין. ההנחה היא שבד"כ בעסקאות עם עובדים ונושאי משרה מדידה, המבוססת של שווי הוגן של המכשירים שהוענקו, היא יותר מהימנה; לעומת זאת בעסקאות עם צדדים אחרים שאינם עובדים, ההנחה היא ששווי ההוגן של השירותים שניתנו או הסחורות שסופקו ניתן למדוד באופן מהימן יותר מאשר שווי המכשירים שניתנו בתמורה ולכן ההוצאות או הנכסים יימדדו לפי שווי ההוגן שלהם אלא אם כן כלל לא ניתן למדוד את שווים באופן מהימן או המדידה של שווי הוגן של מכשירים שהוענקו בתמורה היא יותר מהימנה. 

תקינה בינלאומית (IFRS- International Financial Reporting Standards) ותקינה ישראלית
תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS2 דורש מישות לתת ביטוי בדוחותיה הכספיים לעסקאות כלשהן שבהן התשלום מצידה תמורת שירותים או סחורות שהיא מקבלת, מבוסס על מניותיה. בפרט, התקן דורש כי הישות תשקף ברווח או בהפסד שלה ובמצבה הכספי את השפעותיהן של עסקאות אלה עם עובדיה ונושאי המשרה בה, לרבות עסקאות הענקת אופציות על מניות הישות לעובדים.
כאמור, תקן IFRS2 דורש מהישות להכיר בדוחותיה הכספיים בעסקאות תשלום מבוסס מניות, לרבות עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים הניתנות לסילוק במזומן, בנכסים אחרים, או במכשירי ההון (כגון: מניות בכורה, הקצאות אופציות לעובדים) שלה. נציין כי לא קיימים חריגים לתקן מלבד עסקאות אשר תקנים אחרים תקפים לגביהם.
בתקינה הישראלית, הסוגיה טופלה במסגרת תקן חשבונאות מס' 24 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, אשר מבוסס על תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS2 וכולל הנחיות דומות לאלה של IFRS2.

תקינה אמריקאית (U.S. GAAP- Generally Accepted Accounting Principles)
בכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב נושא תשלומים מבוססי מניות טופל במסגרת התקן FAS123 (שעודכן בשנת 2004). התקן דורש מתן ביטוי בדוחות הכספיים לעסקאות תשלום מבוסס מניות עם עובדים (למעט חריגים מסוימים כגון תוכניות אופציות לעובדים שאינן מטיבות כהגדרתן בתקן) ועם צדדים אחרים שאינם עובדים (ספקים, יועצים וכדומה)  תוך כדי מדידתם על בסיס השווי ההוגן. יחד עם זאת, חברות פרטיות רשאיות לבחור בחלופה של מדידה על בסיס השווי הפנימי של המכשירים שהוענקו וזה במקום שווים ההוגן.

השירותים שניתנים על ידי רווה רביד ושות'
המחלקה הכלכלית של רווה רביד ושות', רואי חשבון, מסייעת ללקוחותיה לאמוד את שוויים ההוגן של כתבי אופציות לא סחירים הניתנים לעובדים, נושאי משרה (מנכ"לים ודירקטורים), יועצים ואחרים במסגרת תוכניות להענקת אופציות למניות או בעסקאות אחרות של תשלומים מבוססי מניות. הערכות השווי הנ"ל מיועדות ברב המקרים לצורכי דיווח חשבונאי כאמור לעיל, ע"פ תקן חשבונאות ישראלי מספר 24 – תשלום מבוסס מניות, של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, תקן דיווח כספי בינלאומי  IFRS2 ותקן אמריקאי .SFAS123R בנוסף, נפוצים המקרים בהם הערכות שווי הוגן של אופציות ומכשירים אחרים מתבצעות על ידינו לצורכי דיווח לרשויות המס

לדף הבא