דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015

מס הכנסה

תזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015
פניה אישית

בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015, פרק המיסים, נכללו מספר תיקונים משמעותיים בתחום המס. הגם שמדובר בתזכיר חוק הכפוף לשינויים, מצאנו לנכון להתייחס בתמצית לעיקרי השינויים המוצעים. להלן השינויים העיקריים:

הרחבת מעגל החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה

 • נהנה בנאמנות, תושב ישראל שמלאו לו 25 שנה וידע או שיכול היה לדעת על היותו נהנה;
 • יחיד תושב ישראל אשר העביר בשנת המס כספים לחו"ל בסכום כולל של חצי מיליון ש"ח או יותר;
 • מי ששהה בישראל בשנת המס 183 ימים גם אם אינו מגדיר את עצמו כ"תושב" ובלבד שהינו בעל הכנסות אשר חייבות בהגשת דו"ח.

 

תיקון מודל מיסוי לחברת הבית

נקדים ונציין שיסודה של "חברת בית" בהסדר חקיקת מס וחקיקת תאגידים כללית, הסדר המאפשר לבעל הנכס ליהנות, מחד, מיתרונות ההתאגדות באמצעות חברה בערבות מוגבלת (בע"מ), ובכך לגדר את הסיכונים הפיננסיים שהוא נוטל על עצמו – אישית – בעת רכישתו, ומאידך להתחייב במס על ההכנסה כאילו הייתה הכנסת החברה הכנסתו האישית.

 • מוצע לקבוע, כי חברת בית, תוכל להיות בבעלות של לא יותר מ 20 בעלי זכויות.
 • בנוסף לכך מוצע להבהיר כי חברת בית היא חברה שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים בישראל בלבד, במישרין. חברת בית לא תוכל להחזיק במניות של חברה מוחזקת וכן לא תוכל להחזיק נכסים בחו"ל.
 • על פי התיקון חברה תוכל לבקש להיות חברת בית תוך 3 חודשים מיום התאגדותה ולהבדיל מהמצב הנוכחי חברה קיימת לא תוכל להפוך לחברת בית בעתיד. יתרה מכך מוצע לקבוע כי חברה שחדלה להיות חברת בית לא תוכל לשוב ולהיות חברת בית.
 • תינתן אפשרות  לוותר על הבחירה בחברת בית בכפוף למתן הודעה לפחות חודש לפני סוף שנת המס לפקיד השומה, ואם ניתנה ההודעה, תיחשב החברה ל"רגילה" רק בשנה העוקבת לבקשה.
 • התזכיר קובע כי, רווחים של חברה אשר מוסו בידי בעלי מניות יחידים לא יתחייבו בתשלום מס נוסף בעת חלוקתם כדיבידנד. הסעיף בעצם נועד למנוע מצב של מיסוי דו שלבי ומהווה את היתרון המרכזי להקמת חברת בית.
 • כמו כן מוצע לקבוע כי בעת מכירת מניות של חברת הבית יבוצעו התאמות לתמורת המכירה, בגין הפסדים שקוזזו בעבר או רווחים שלא חולקו, וזאת כדי שלא יינתן כפל הטבה בשל הפסדים ומיסוי כפול בשל הרווחים.
 • חשוב לציין כי מוצע לקבוע הוראות מעבר לחברות שערב יום התחילה שעמדו בתנאי הסעיף טרם כניסתו לתוקף, אך לא הודיעו לפקיד השומה על בקשתם. בהתאם להוראות המעבר תינתנה  לחברות קיימות אפשרות להיחשב לחברת בית אם ניתנה הודעה על כך תוך ארבעה חודשים מיום פרסום התיקון.

 

לפיכך, לאור השינויים הצפויים, מומלץ  לחברות המחזיקות בניינים (בישראל ו/או בחו"ל) לשקול את המעבר למודל חברת הבית, בטרם ייכנסו השינויים לתוקפן.

 

הסדרת היבטי המיסוי של תשלומים המתקבלים בידי עובד במסגרת סיום יחסי עובד-מעביד

 • מוצע לסווג מענקים או סכומים שהתקבלו על ידי העובד במסגרת סיום יחסי עובד מעביד, כהכנסת עבודה או ממשלח יד ולא כהכנסה הונית. במילים אחרות, כל סכום שישולם מעתה בגין סיום יחסי עובד מעביד, גם אם אינו מסווג כהכנסה מעבודה (לרבות תשלום עבור אי תחרות) יחויב במס מלא לפי המדרגות המס ולא במס רווח הון אשר במרבית המקרים שיעורו נמוך במידה ניכרת מהמס המוטל על הכנסת עבודה.
 • בנוסף לכך, מוצע לקבוע כי באותו אופן תקבולים שונים המשולמים לבעל שליטה עם מכירת מניותיו בחברה, כגון אי תחרות, יכללו ברווח ההון כחלק מתמורת המניות, ומנגד נקבע כי תשלומים בגין אי תחרות ששולמו לבעל שליטה במקביל למכירת מניותיו בחברה, לא יותרו בניכוי כהוצאה פירותית ביד המשלם/הרוכש, ויחושבו כחלק מעלות המניות.

 

תשלום מע"מ לגבי מכירת זכות במקרקעין בידי אדם שאין עיסוקו במקרקעין

 • מוצע לקבוע כי אדם הקונה זכות במקרקעין כנאמן עבור קבוצת רכישה, ימסור למוכר הצהרה בכתב כי הוא נאמן ואת פרטי קבוצת הרכישה הנהנית, וזאת על מנת שמוכר המקרקעין יעביר את המע"מ בשל העסקה. במידה ולא תימסר ההצהרה יחויב הנאמן במע"מ בגין מכירה זאת.

 

 

מחלקת המיסים של משרדינו תשמח לעמוד לרשותכם 

לדף הקודם לדף הבא