דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / חלוקת דיבידנד מוטב, וחלוקת רווחים לא מחולקים

מס הכנסה

חלוקת דיבידנד מוטב, וחלוקת רווחים לא מחולקים
פניה אישית

חלוקת דיבידנד מוטב, וחלוקת רווחים לא מחולקים

דיבידנד מוטב

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 נקבעה הוראת שעה בעניין דיבידנד מוטב, על פיה דיבידנד שיוחלק לבעלי מניות מהותיים (מחזיקים 10% או יותר במניות החברה), בתקופה שמיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017 יתחייב במס בשיעור של 25% בלבד, ללא מס יסף, במקום שיעור מס של 30% (בתוספת 3% מס יסף) החל כיום. משמע הפחתה של 8% משיעור המס כיום.

ביום 2 בינואר 2017 פרסמה רשות המיסים את חוזר מס הכנסה 1/2017 הדן בהוראת השעה.

במסגרת הוראת השעה וחוזר מס הכנסה מפורטים התנאים לזכאות להטבה, התנאים הם  כדלהלן :

 

 1. ההכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה מחלקת הדיבידנד והתקבלה בידי מקבלה בתקופה שמיום 1.1.2017 עד ליום 30.9.2017.
 2.   בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, הסכום הכולל של ההכנסות ששולמו למקבל הדיבידנד מהחברה, לא פחת ממוצע סכום התשלומים ששולמו לו על ידי החברה בשנות המס 2015-2016.

 

מספר נתונים נוספים חשובים בנוגע להוראת השעה –

 

 • הדיבידנד ישולם מרווחים צבורים עד ליום 31.12.2016.
 •  מקור הדיבידנד יכול ויהא מרווחים צבורים עד ליום 31.12.2016 בחברות מוחזקות על ידי החברה המחלקת, ובלבד שיחולקו בפועל לחברה המחלקת וליחיד בעל המניות המהותי או לחברה המשפחתית עד ליום 30.09.2017.
 • לא ניתן לקזז הפסדי הון ממכירת נייר ערך בשנת המס כנגד ההכנסה מדיבידנד מוטב. 
 •  במקרים חריגים, כגון מקרים שבהם חלה ירידה משמעותית בהכנסות החברה כתוצאה מגורמים חיצוניים שאינם תלויים בחברה, ניתן לפנות לחטיבה המקצועית ברשות המסים על מנת לקבל החלטת מיסוי בתנאים שייקבעו בה.

 

 • רווחים לא מחולקים שיראו אותם כמחולקים - סעיף 77 לפקודת מס הכנסה

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 עודכן סעיף 77 לפקודת מס הכנסה, אשר מקנה למנהל רשות המיסים את הסמכות להורות לפקיד השומה לחייב חברות אשר נכנסות לתחולת הסעיף, בחלוקת דיבידנד כפויה למרות שלא חולק דיבידנד בפועל.

המנהל רשאי להורות לפקיד השומה לנהוג ב - 50% מהרווחים הנצברים לשנת מס פלונית כאילו חולקו בתור דיבידנדים. ישנם מספר תנאים שצריכים להתקיים כדי שהמנהל יוכל להורות על חלוקה כאמור, התנאים המצטברים הם כדלהלן :

 •          חלוקת הדיבידנד לא תזיק לקיומה ולפיתוחה של החברה.
 •          הרווחים הנצברים בחברה הראויים לחלוקה עולים על - 5,000,000 ש"ח.
 •          חלפו 5 שנים משנת מס הפלונית שבה נוצרו רווחים אלו.
 •          יתרת הרווחים הנצברים לתום שנת המס, ולתום שנת המס שקדמה להוראת המנהל, לא יפחתו מ- 3,000,000 ₪ בעקבות אותה חלוקת הדיבידנד.
 •           מדובר בחברה בשליטתם של 5 בני אדם לכל היותר.
 •           על מנהל רשות המיסים להתייעץ עם ועדה של חמישה אנשים, ובהם שלושה לפחות שאינם עובדי מדינה לגבי השימוש בסנקציה הקבועה בסעיף זה.
 •          לחברה ניתנה הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה.

לאור הוראת השעה לחלוקת דיבידנד בשיעור מס של 25% שמתקרבת לסיומה, ולאור תיקונו של סעיף 77 לפקודה המאפשר למנהל רשות המיסים להורות על חלוקת דיבידנד כפויה, בשיעור מס של 30% בתוספת מס יסף בשיעור 3% (לבעלי הכנסה של מעל 640,000 ₪ בשנה), אנו ממליצים לבחון חלוקת דיבידנד עד ליום 30.9.2017 (מועד סיום הוראת השעה).
 

 

 

 

לייעוץ בנושאים אלו ניתן לפנות לרו"ח דורון כהן או לרו"ח נמרוד ברקאי ממשרדנו.

 

 

בברכה,

מחלקת מיסים

רווה רביד ושות'

 

 

לדף הקודם לדף הבא