דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / חיסכון וסיוע לעצמאים

מס הכנסה

חיסכון וסיוע לעצמאים
פניה אישית

קוראים יקרים,

מבוא

במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו 2018), התשע"ז-2016 חוקק חוק פנסיית חובה לעצמאים והחל מינואר 2017 יחויבו כל העצמאים במדינת ישראל להפקיד כסף לביטוח פנסיוני.

חובת הפקדה

עצמאי נדרש להפקיד תשלומים לטובת החיסכון הפנסיוני בשל הכנסתו החייבת בשנת המס, הכנסתו מעסק ומשלח יד לאחר ניכויים שהותרו, בשיעורים המפורטים להלן: 1) עבור הכנסתו שהיא עד למחצית השכר הממוצע במשק חייב בהפקדה בשיעור של 4.45% ; 2)  בעבור הכנסתו העולה עד מחצית מהשכר הממוצע במשק – 12.55% ;

לדוגמא:

עצמאי המשתכר כ 7,000 ₪ בחודש לאחר ניכוי הוצאות מותרות יצטרך להפקיד לחיסכון פנסיוני:

עד גובה הכנסה (שנתית)

שיעור הפקדה

סכום הפקדה שנתי

עד חלק השכר 58,038 ₪

4.45%

2,583

מ 58,039 ₪ ועד 84,000 ₪

12.55%

3,258

סך הפקדות שנתי

 

5,841

עצמאי המשתכר כ 15,000 ₪ בחודש ( לאחר ניכויים) יחויב להפקיד לפנסיה באופן הבא:

עד גובה הכנסה (שנתית)

שיעור הפקדה

סכום הפקדה שנתי

עד חלק השכר 58,038 ₪

4.45%

2,583

מ 58,039 ₪ ועד 116,076 ₪

12.55%

7,284

על יתרת ההכנסה אין חובת הפקדה

סך הפקדות שנתי

 

9,866

נציין כי, חובת ההפקדה לחסכון פנסיוני חלה עד לגובה השכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2017 השכר הממוצע במשק הינו 9,673 ₪ בחודש)  ואולם, עצמאי רשאי להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו וליהנות מהטבות מס נוספות עד לתקרת ההפקדות.

חריגים לחובת ההפקדה

חובת הפקדה לפנסיה לא תחול על עצמאי שמתקיים לגביו, בתום שנת המס, אחד מאלה:

         א.         טרם מלאו לו 21 שנים;

         ב.         הגיע לגיל הפרישה המוקדמת – 60 שנים;

          ג.          טרם חלפו 6 חודשים מהיום בו נרשם העצמאי כעוסק;

         ד.         עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום ה 01.01.2017;

התראה וסנקציות

עצמאי אשר לא יפקיד לביטוח פנסיוני את הסכומים בשיעורים הקבועים בחוק יקבל התראה מרשות המיסים כי עליו להפקיד או להשלים את ההפרשות החסרות אחרת יוטל עליו קנס, גובה הקנס הינו בסך 500 ₪ (נכון לשנת 2017) ויוטל החל מ 1.12.2019 בשל שנת המס 2018.    

בכבוד רב,

רווה רביד ושות'

רואי חשבון


המידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הדרישות הספציפיות של יחיד או ישות. אף על פי שאנו משתדלים לספק מידע מדויק וזמין, אין באפשרותנו להבטיח את עדכניות המידע לאחר היום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. אין לפעול על פי המידע הנ"ל ללא יעוץ מקצועי ולאחר בדיקה מקיפה של המקרה הספציפי

לדף הקודם לדף הבא