דף הבית / שירותים / מיסים / מאמרים / מס הכנסה / משיכות מחברה על ידי בעל מניות מהותי –סעיף 3 ט1

מס הכנסה

משיכות מחברה על ידי בעל מניות מהותי –סעיף 3 ט1
פניה אישית

במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-2018 נוסף לפקודת מס הכנסה סעיף 3(ט1), הסעיף נועד לטפל במיסוי משיכות של בעל מניות מהותי (מחזיק 10% ומעלה בחברה) וקרובו מהחברה.

הסעיף חוקק על מנת למנוע את האפשרות לבצע משיכות של כספים או נכסים מחברה ללא תשלום מס בגינן.

משיכה מחברה כוללת כל משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי, או העמדת נכס של חברה לשימושו, במישרין או בעקיפין.

משיכה של כספים מחברה

ההגדרה בסעיף הינה : לרבות הלוואה, השאלה, מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות, ערבות לטובת בעל המניות המהותי, ערבון, התחייבות ובטוחה שהועמדו לטובת בעל המניות המהותי.

  • משיכה של כספים בסכום מצטבר שאינו עולה על 100,000 ₪ ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס הקודמת, לא תחשב למשיכת כספים לעניין סעיף זה.

על פי הסעיף, משיכה מחברה תחשב כהכנסתו של בעל המניות המהותי ותחויב באופן הבא:

  1.  ע"פ השיעור החל על דיבידנד, לגבי סכום שאינו עולה על חלקו של בעל המניות המהותי בעודפים.     
  2.  כאשר אין מספיק עודפים בחברה, המשיכה תחשב להכנסת עבודה, אם מתקיימים יחסי עובד מעביד.
  3.   כאשר לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, יראו את המשיכה כהכנסה מעסק או משלח יד.

במידה והכנסותיו המצטברות של בעל המניות המהותי גבוהות מ 640,000 ₪ בשנה, ישולם בנוסף גם מס יסף בשיעור של 3% בגין הכנסה זו.

ע"פ הוראות הסעיף, יראו במשיכה כהכנסה של בעל המניות בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו.

הסעיף לא יחול על משיכות כספים (יתרות חובה) שנוצרו עד ליום 31.12.2016, במידה שיוחזרו לחברה עד ליום 31.12.2017, לגביי משיכות אלו יחולו ההוראות הבאות 

  • אם היתרות נוצרו לפני 1.1.2013 - ככל הנראה שיחשבו כהכנסה מדיבידנד או מעבודה גם אם השיב בעל המניות את יתרת המשיכות לחברה במהלך שנת 2017.
  • אם היתרות נוצרו מתאריך 1.1.2013 ואילך – תשולם ריבית רעיונית לפי סעיף 3(ט) לפקודה עד סגירת היתרה.

יש לשים לב שכספים שהוחזרו ונמשכו מחדש בתוך שנתיים ממועד ההחזר, יראו אותם כאילו לא הוחזרו כלל, והם יחויבו במס רטרואקטיבית, למעט, אם נמשכו מחדש באופן חד פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים.

העמדת נכס לשימוש בעל מניות מהותי

הסעיף יחול גם בהעמדת נכס לשימושו של בעל מניות מהותי או קרובו והדבר ייחשב כמשיכה מהחברה אשר תסווג לצרכי מס כהכנסה בידי בעל המניות המהותי (לא מדובר במכירה). 
נכס לעניין סעיף זה הינו כל אחד מאלה:

  1.    דירה (חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, לעסק או לכל צורך אחר) שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי או קרובו.
  2.    חפצי אומנות או תכשיטים בשימושו של בעל המניות (אין דרישה לעיקר השימוש).
  3.    כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי.
  4.     נכסים אחרים שייקבע שר האוצר.

ע"פ הוראות הסעיף, יראו בנכס כהכנסה של בעל המניות בתום שנת המס בה הועמד הנכס לשימוש בעל המניות.

אופן סיווג ההכנסה זהה לאופן סיווג ההכנסה במשיכת כספים מהחברה, דיבידנד, שכר או הכנסה מעסק בהתאם לתנאים שצוינו לעיל.

במידה והנכס אשר הועמד לשימוש בעל המניות הוחזר לפני תום השנה והועמד לשימוש מחדש תוך 3 שנים מהמועד שהוחזר, יראו אותו כאילו לא הוחזר.

במסגרת חיקוק הסעיף נקבעו הוראות מעבר במסגרתן ניתן להחזיר נכס מסוג דירה לחברה בתנאים מסוימים עד ליום 31.12.2018, לא נרחיב בחוזר זה בנוגע להוראות המעבר.

לסיכום, לאור המצב הקיים לאחר חיקוק סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, כמעט כל משיכת כספים מחברה או העברת נכסים מחברה לבעל מניות המהותי בה, תחשב כהכנסה אצל בעל המניות, ולכן אנחנו ממליצים במידה וישנן יתרות חובה בגין משיכות שקדמו ליום 31.12.2016 להחזירן לחברה או לשלם את המס בגינן עד לתום שנת 2017, שכן במידה ולא יוחזרו או ישולם המס בגינן ייראו אותן כהכנסה ביום 31.12.2017, אשר ייתכן שתתחייב בשיעורי מס גבוהים ברמת היחיד. 

לגביי משיכות משנת 2017 ואילך, אנחנו ממליצים להחזירן לחברה או לשלם את המס בגינן עד ליום 31.12.2018.

רשות המיסים סתמה את הגולל על משיכות הבעלים מהחברות וכעת נותר ליישר קו, ולהפסיק את משיכות הכספים מהחברות, שכן כיום משיכה = הכנסה.

נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בכל שאלה.

בברכה,

מחלקת מיסים 

לדף הקודם לדף הבא