דף הבית / שירותים / המחלקה הכלכלית / מאמרים / הערכות שווי לתאגידים, פעילויות ומגזרים

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

מאמרים

הערכות שווי לתאגידים, פעילויות ומגזרים
פניה אישית

הערכות שווי הינו כלי חשוב ובדיקת כדאיות השקעות, בקבלת החלטות כלכליות וביצוע מיזוגים ורכישות, תכנון מיסוי ועוד מגוון רחב של תחומים.

בביצוע הערכות שווי לעסק (פעילות, מגזר או פרויקט, בין אם מאוגדים או מהווים חלק מתאגיד בין אם לאו), נהוג להשתמש במספר שיטות מקובלות להערכת שווי כלכלי של עסק:

  • שיטת היוון זרמי המזומנים (D.C.Fmethod) המבוססת על הערכת יכולתו של העסק להפיק מזומנים בעתיד. זרמי המזומנים העתידיים מהוונים במחיר הון המשקף את הסיכון הגלום בפעילות העסק, ומבטא את התשואה אשר משקיע היה מצפה לקבל מעסק בעל סיכון דומה.
  • שיטת ההשוואה לעסקאות דומות, העושה שימוש במחיר בפועל, לפיו בוצעה עסקת מכר של העסק נשוא ההערכה, או של עסקים דומים, וזאת בתנאי שעסקה כזו בוצעה בתוך פרק זמן סביר לפני ביצוע ההערכה.
  • שיטת השווי הנכסי. שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, כפי שהם משתקפים במאזנו. ההערכה יכול שתיעשה תוך ביצוע התאמות ותיקונים, בניסיון לאמוד את שווי השוק של הנכסים וההתחייבויות.
  • שיטת המכפיל המעריכה את העסק על בסיס היחס הממוצע בענף בו הוא פועל בין שווי השוק לבין פרמטר חשבונאי נבחר. הפרמטרים המקובלים כוללים את הרווח הנקי, הרווח התפעולי, המכירות וההון העצמי.

 

לדף הקודם לדף הבא