דף הבית / שירותים / המחלקה הכלכלית / מאמרים / בחינת ירידת ערך מוניטין

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

מאמרים

בחינת ירידת ערך מוניטין
פניה אישית

  בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, נדרש לבצע בחינה תקופתית של ירידת ערך מוניטין אשר נרכש בצירופי עסקים. בחינה כזאת יש לבצע מידי שנה, או בתדירות גבוהה יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות מעידים כי יתכן שנפגם ערכו של המוניטין.


בחינת ירידת ערך מוניטין כרוכה בשימוש בטכניקות הערכת שווי של יחידה (או יחידות) אליה שייך המוניטין והשוואתו עם ערך אותה יחידה בספרים. בתקינה הבינלאומית מדובר בסכום בר השבה של יחידה מניבת המזומנים; בכללי החשבונאות המקובלים בארה"ב
US-GAAP מדובר בשווי הוגן של יחידה מדווחת (Reporting unit).
במסגרת הערכות השווי כאמור, נעשה בדרך כלל שימוש בשיטת היוון תזרימי המזומנים
(DCF-Discounted Cash Flow), שהינה השיטה המקובלת והמתאימה ביותר להערכת שווי פעילות עסקית כלשהי. השיטה מצריכה עריכת תחזית תזרים מזומנים, תוך פירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות השונים.

מאחר לבחינת ירידת ערך המוניטין שמתבצעת לצרכי הדיווח הכספי, יש לבצעה בהתחשב עם דרישות התקינה החשבונאית שחלה על הישות המדווחת. יש לציין כי תקינות שונות IFRS) לעומת (US GAAP כוללות הוראות מעט שונות בדבר הטיפול במוניטין לרבות בחינת ירידת ערכו.

לדף הקודם