דף הבית / שירותים / ביקורת / אישור תקנת חוק החברות בנושא אישור על חברה לא פעילה לרשם התאגידים

קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

ביקורת

אישור תקנת חוק החברות בנושא אישור על חברה לא פעילה לרשם התאגידים
פניה אישית
אגרות שנתיות לרשם התאגידים
ועדת חוקה, חוק ומשפט חתמה ביום 3.7.08 על שני תיקונים לתקנות החברות שהגיש משרד המשפטים (לאחר מאמצים רבים של לשכת רואי חשבון בישראל), הראשון בנושא אימות חתימה לדווח לרשם התאגידים והשני בנושא אגרות שנתיות לרשם התאגידים.
תיקון זה עוסק באגרה המשולמת על ידי החברות לרשם התאגידים.
ככלל, אין ביכולתו של רשם התאגידים לעצור את תשלומי האגרה של חברות לא פעילות כל עוד התיקים של החברות לא נסגרו במס הכנסה ובמע"מ (תהליך שאורך זמן רב).
כתוצאה מכך, נוצרו "על הנייר" חובות בסכומים גבוהים של חברות שאינן פעילות, חובות שבוודאות לא ייגבו בעתיד.
לפיכך, התוספת לתקנות, מסמיכה את רואה החשבון לדווח לרשם התאגידים על הפסקת הפעילות של החברה (וזאת במקום להמתין לאישורים מהמוסדות) ובכך לחסוך את חיובי הסרק כאמור.

נוסח התיקון כפי שבא לידי ביטוי בתקנות החברות:
1. בתקנה 5א לתקנות החברות (אגרות), התשס"א 2001-
(1) אחרי תקנת משנה (א) יבוא:
" (א1) חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן:
  • (1) אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המיסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים ביד רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומיה (בתקנה זו - דוחות למס הכנסה).
  • (2) העתק מן הדוחות למס הכנסה".
2. בתקנת משנה (ג), בסופה יבוא "ובתקנת משנה (א1).
3. בתקנת משנה (ד), בסופה יבוא "ובתקנת משנה (א1).