קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

שירותים

שינוי בשיטת הדיווח למע"מ
תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975, אשר פורסם ביום 23.07.2009, מפרט את רשימת החייבים בדיווח מפורט על פי מועדים החל מינואר 2010 ועד ינואר 2012.
על פי התיקון, חובה להגיש באופן מקוון דיווח מפורט הכולל מידע על העסקאות והתשומות בתקופת הדיווח, בנוסף לדוח התקופתי הרגיל למע"מ
:

החל מינואר 2010:
עוסקים מורשים בעלי מחזור עסקאות שנתי מעל 4 מיליון ש"ח והחייבים לנהל ספרי חשבונות בשיטה הכפולה.

החל מיולי 2010:

· עוסקים המבצעים עסקאות פטורות ממס ומדווחים למע"מ אחת לשנה (כגון: יהלומנים ועוסקים באילת) ושמחזור עסקאותיהם השנתי מעל 4 מיליון בש"ח.
· מלכ"רים המעסיקים 600 עובדים ומעלה וכל המוסדות הכספיים, יידרשו לשדר דיווח מפורט על תשומותיהם בלבד.

החל מינואר 2011:

· עוסקים מורשים בעלי מחזור עסקאות שנתי מעל 1 מיליון ש"ח ו/או חייבים לנהל ספרי חשבונות בשיטה הכפולה.
· מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ומעלה.
· עוסקים שעסקאותיהם פטורות ממס ומדווחים למע"מ אחת לשנה (כגון: יהלומנים ועוסקים באילת), אשר מחזור עסקאותיהם השנתי מעל 1 מיליון בש"ח.

החל מינואר 2012:

· כלל העוסקים המורשים, המוסדות הכספיים והמלכ"רים.
· עוסקים שעסקאותיהם פטורות ממס ומדווחים למע"מ אחת לשנה (כגון: יהלומנים ועוסקים באילת), אשר מחזור עסקאותיהם השנתי מעל 100 אלף ש"ח.

לצורך קביעת חובת הדיווח של השלבים השונים יובא בחשבון סכום מחזור העסקאות בשנת המס הקודמת לתחילת השלב הרלוונטי.
עד  ה-1.1.2012, כל עוסק רשאי לבקש להוציאו מאוכלוסיית החייבים בדיווח, במידה ונכלל באחד מהמקרים הבאים:

1. מחזור עסקאותיו בשנת 2009 נמוך מ- 4 מיליון ש"ח, ורק בשל מכירת ציוד (רכב, נדל"ן וכד') ו/או הוצאת חשבוניות מס עצמיות, היה המחזור שדווח למע"מ גבוה מ- 4 מיליון ש"ח.
2. עוסק בעל מקצוע חופשי ואינו חייב לנהל ספרי חשבונות בשיטה הכפולה.
3. עוסק שקיבל אישור מרשות המסים לנהל פנקסי חשבונות בשיטה החד-צידית בשנת המס 2010.
4. איחוד עוסקים שאף לא אחד מהחברים בו מחויב בניהול ספרים לפי השיטה הכפולה.

בקשה כאמור תוגש על גבי טופס – נספח א', לממונה האזורי בו מתנהל תיקו של העוסק.
החל משנת 2012 ואילך יחליף הדוח המפורט את הדוח התקופתי במתכונתו הנוכחית.

תוכן הדוח המפורט – קובץ PCN 874

מידע מפורט על מבנה הקובץ ותוכנו  ניתן למצוא בכתובת
  http://ozar.mof.gov.il/taxes/, בעמוד זה לוחצים על לשונית מע"מ, נכנסים לתת קטגוריה – דו"ח חשבוניות מקוון, לאחר מכן נכנסים ל "שינויים בתוכנת הנהלת חשבונות – PCN874 .

מצ"ב הבהרות למבנה קובץ PCN874כפי שמופיע באתר רשות המיסים בכתובת המוזכרת לעיל.

אופן הגשת הדיווח:
הדיווח המפורט יוגש באופן מקוון בלבד.

הדרכים להגשת הדיווח הינן:
1. באתר האינטרנט של רשות המסים, באחת משתי הדרכים:
א. שידור קובץ שהופק במערכת החשבונות.
ב. הזנה ידנית של החשבוניות עד 100 רשומות של עסקאות ועד 100 רשומות של תשומות-  סה"כ עד 200 רשומות.
2. באמצעות מייצג המקושר לשע"מ- דרך שע"מ- נט.
רשות המסים תפעיל סימולאטור לבדיקת הקבצים בטרם העברתם לדיווח, זאת על מנת לאפשר תיקונים והשלמות נתונים במידת הצורך.

הסימולאטור יופעל באתר  http://ozar.mof.gov.il/taxes/

תיקון פרטים בדוח
ניתן לבצע באחת מהדרכים הבאות:

· לכלול בדוח המפורט הבא את החשבוניות המצריכות תיקון.

  תחילה יש לבטל את החשבונית השגויה, כלומר, לרשום אותה במינוס, כשכל הפרטים האחרים זהים לפרטים שדווחו.
  ואח"כ לרשום את החשבונית בצורה הנכונה.

· ביטול הדוח השגוי בשלמותו ושידור דוח מתוקן במקומו.

חתימה אלקטרונית מאושרת

הדוח המפורט יוגש כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.
מטרתה הינה לוודא את זהות המדווח ולמנוע שינוי תוכן הדיווח ע"י גורמים לא מורשים.
לצורך החתימה על הדוחות, יש להצטייד בכרטיס חכם, קורא כרטיס ותוכנה מתאימה.
כיום, הגורם המאשר של כרטיסים חכמים היא חברת קומסיין.
לקבלת כרטיס חכם, יש להגיע עם כל המסמכים הנדרשים לאחת מנקודות החלוקה של החברה לאחר תיאום מראש.

המסמכים הנדרשים כוללים:
תעודת זהות/ דרכון/ רישיון נהיגה, תעודת רישום התאגיד, אישור התאגיד על היותו של מקבל הכרטיס מורשה חתימה בחברה.
מייצג מוסמך (רו"ח, יועץ מס או עו"ד) יזדהה בכרטיס חכם אחד, שהונפק על שמו, עבור כל מיוצגיו.
מורשה חתימה
של מספר עוסקים/ תאגידים החייבים בדיווח, (שאיננו מייצג מוסמך), עליו לקבל כרטיס חכם נפרד עבור כל אחד מהעוסקים/ תאגידים כאמור.
איחוד עוסקים/ שותפות: הנציג יעביר את הדיווח המפורט בשם האיחוד/ השותפות, באמצעות כרטיס חכם על שמו.

התשלום
תשלום הדוח יבוצע, כמו היום, עם הגשת הדוח התקופתי.

לאחר ה- 1/1/2012- התשלום יהיה בהתאם לדוח המפורט ויתבצע באחת מהדרכים הבאות:
1. כרטיס אשראי.
2. העברה בנקאית מקוונת.
3. תשלום בבנק.

יש לוודא שקיימת התאמה מלאה בין הסכומים שדווחו ברשומת הפתיחה של הדוח המפורט לבין הסכומים שדווחו בדוח התקופתי.

דוחותלהחזר
ההוראות לעיל יחולו גם על דוחות להחזר מע"מ, בשינויים המתחייבים.

עוסק החייב בהגשת הדיווח המפורט, אשר מגיש דוח תקופתי להחזר בסכום העולה על הסכום הקבוע בתקנות (בשנת 2009- 16,689 ש"ח), יגיש דוח מפורט במקום דוח 874 המוגש כיום, בצירוף הדוח להחזר.

לפיכך, בכדי לקבל את החזר המע"מ בהקדם האפשרי, על העוסק להגיש את הדיווח המפורט בד ובד עם הגשת הדוח התקופתי.

חשבונית
בכל חשבונית, לרבות הודעת זיכוי, הפרטים שיש לכלול הינם:

· מספר הרישום ושם מוציא החשבונית.
· סכום העסקה.
· סכום המע"מ.
· תאריך הוצאת החשבונית.

בכל חשבונית שסכומה לפני מע"מ עולה על 5,000 ש"ח, יש לפרט גם את מספר הרישום של הקונה/ הלקוח.

אם הספק או הקונה הם איחוד עוסקים ירשם מספר האיחוד  למעט מקרים בהם מתבצעות עסקאות בין ספק למספר קונים באותו איחוד עוסקים, במקרה כזה ניתן לרשום את מספרם של כל קונה בנפרד ולא את מספר האיחוד.

הקצאת מספרי חשבוניות
החל מיום 1.1.2012, תחול חובה על כלל העוסקים המורשים למספר את החשבוניות שיוציאו במספרים שיוקצו ע"י רשות המסים.

אין מניעה להמשיך להשתמש גם במספור הפנימי של העוסק, במקביל למספרים שיוקצו ע"י רשות המסים.

מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח
מוסדות כספיים ומוסדות ללא כוונת רווח יהיו חייבים בהגשת דיווח מפורט הנוגע לתשומותיהם בלבד.

חובת הדיווח על מוסדות אלה תוטל בשלושה שלבים כדלקמן:
1.7.2010 – ממלכ"רים המעסיקים מעל 600 עובדים וכן כל המוסדות הכספיים.
1.1.2011 – מלכ"רים המעסיקים 300 עובדים ומעלה.
1.1.2012 - המלכ"רים למעט מלכ"רים הפטורים ממס שכר לפי סעיף 35 לחוק מע"מ.
מועד הגשת הדו"ח יהא זהה למועד הגשת הדו"ח התקופתי על מס שכר לפקיד השומה.

עוסקים פטורים
החל מיום 01/01/2012- יוגדל מחזור העסקאות לעוסק פטור ל- 100,000 ש"ח.
זאת על מנת להקל בנטל הדיווחים על עוסקים קטנים.

                                                                                                בכבוד רב,
                                                                                             רווה רביד ושות'
                                                                                               רואי חשבון