קבל/י עידכונים כל פעם שאעדכן את הבלוג שלי בפוסט חדש.

מדריכים וחוזרים שנתיים

המדריך לסיכום שנת המס 2011
פניה אישית

סיכום שנת הכספים / שנת המס כרוך, כדבר שבשגרה, בביצוע פעולות שונות.

פעולות אלו כוללות, בין השאר, עריכת אומדן של סכומי המס הסופיים האמורים להשתלם בשל ההכנסות בשנת המס שחלפה, וכן הכנת מערכת החשבונות והנתונים הנדרשים לצורך ביקורת הדוחות הכספיים ולשם הכנת הדוח על ההכנסה לרשויות המס.

אנו שמחים להציג בפניך, במדריך זה, את הנתונים הנדרשים לצורך חישוב חבות המס בשנת המס 2011, וכן כלי עזר נוספים, כלהלן:

פרק א' - נתוני עזר לחישוב המס המגיע מאת נישום יחיד בשנת המס 2011;

פרק ב' - נתונים בדבר תיאום סכומי הוצאות מסוימות בשנת המס 2011;

פרק ג' - קיזוז הפסדים בחישוב ההכנסה החייבת במס;

פרק ד' - סוגיות מיסוי מיוחדות;

פרק ה' - מי חייב בהגשת דוח?

פרק ו' - מדריך להערכות למפקד מלאי ליום 31 בדצמבר, 2011.

בשולי הדברים נעיר כי בעקבות חקיקת חוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב -2011, בשנת המס הקרובה - 2012 - מתווה הפחתת שיעורי המס ליחיד ולחברות נעצר. המס על הכנסתו של תאגיד יעלה לשיעור של 25% (24% בשנת 2011). מאידך, הוראת השעה מכוחה גדל נטל דמי הביטוח הלאומי המשולמים על הכנסתו של היחיד לא תחול בשנת המס הקרובה ותקרת דמי הביטוח הלאומי תפחת לסכום של 5 פעמים השכר הממוצע במשק: כ-40,790 ₪ לחודש (וזאת במקום 9 פעמים השכר הממוצע כפי שהיה בשנת 2011: 73,422 ₪ לחודש).

כתמיד, אתם מוזמנים לפנות לאנשי מחלקת המסים במשרדנו בכל שאלה או ברור, באמצעות רו"ח דורון כהן, מנהל מחלקת המסים במשרד, בדואל doron@raveh-ravid.co.il או באמצעות הטלפון.

לפתיחת המדריך
לחץ כאן.

לדף הקודם