English יצירת קשר עמוד ראשי
Raveh Ravid
Partners Services Contact Careers Professional updates

ראשי עדכונים מקצועיים

אישורי ניכוי מס במקור החל מ- 2009
» מיסוי » שומה ודיווח 

לקוחות יקרים,

החל מחודש ינואר 2009, בשונה מהנהוג בשנים קודמות, רשות המיסים הנהיגה שיטה חדשה להפצת מידע בדבר ניכוי מס במקור. במסגרת השיטה החדשה לא יודפסו ולא יישלחו לנישומים באמצעות הדואר אישורים על פטור/הקטנה מניכוי מס במקור ואישורים לענין עסקאות גופים ציבוריים.

 המשמעות העיקרית הינה העברת האחריות להפקת האישור ממקבל התשלום למשלם.

כתוצאה מהמעבר לשיטה החדשה, המידע בדבר ניכוי מס במקור יינתן בשלושה ערוצים עיקריים:

  1. קבלת מידע בקובץ באמצעות מערכת "מיבזק" המיועדת למנכים גדולים.
  2. קבלת מידע בקובץ מאתר אינטרנט באמצעות שירות חדש "מערכת 1000"  (מיועד למנכים מתשלומים רבים  - עד 1000 תשלומים).
  3. קבלת מידע פרטני באתר האינטרנט (ניתן להפיק מידע אודות עד 10 מקבלי התשלום בבת אחת).

 קבלת המידע באמצעות אתר האינטרנט הינו הליך פשוט והוא מתבצע באמצעות הכניסה לאתר מס הכנסה שכתובתו: http://ozar.mof.gov.il/taxes/, בחירת התפריט "מידע" בחלקו העליון של המסך ובחירת התפריט "אישור ניכוי מס במקור" מתוך הרשימה אשר תוצג מיד לאחר מכן על גבי המסך.

 תוקף האישורים יהיה עד לתאריך 31.3.2010.

 שנת 2009 נקבעה כשנת המעבר לשיטה החדשה שבמסגרתה לא יודפסו כלל האישורים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר לציבור להתארגן לשיטה החדשה כאמור, רשות המיסים עדיין תאפשר (על אף שהדבר לא נדרש החל משנת 2009 כאמור לעיל) במהלך השנה הזאת הדפסת האישורים וקבלתם על ידי הנישומים באחד האופנים הבאים:

  1. באמצעות האינטרנט: הדפסת אישור וקבלתו במייל - האישור יישלח לנישום כקובץ PDF;
  2. במשרדי המייצגים;
  3. במשרדי פקידי השומה.

יש לציין כי בהתאם להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 2/2009 שפורסמה ביום 09 במרץ 2009, משרדי השומה קיבלו הוראה ליידע את הפונים לקבלת אישור ניכוי מס מודפס כי אין צורך להמציא למשלם אישור מודפס וכי באפשרות המשלם להשתמש במידע המקוון של שיעור ניכוי המס המהווה ניכוי עדכני ותקף לכל דבר ועניין.

כמו כן, אנו מפנים את תשומת לבכם לכך, שהאישורים שהופקו באמצעות האינטרנט, יהיו תקפים בתנאים כדלקמן:

  1. פלט האישור יהווה אסמכתא חוקית, לכל דבר ועניין רק אם הופק ונחתם על ידי המשלם.
  2. האישור שהופק באמצעות האינטרנט לא יהא ניתן להעברה.
  3. האישור יישמר אצל משלם התשלום לצורכי ביקורת.

לתשומת לבכם, ייתכנו מקרים בהם נישומים מסוימים לא יהיו זכאים לאישור מס במקור עקב ליקויים כלשהם הקיימים בתיק. נישומים שנמצא לגביהם כי אינם זכאים לאישורים (עקב ליקויים שהיו קיימים להם), יקבלו מכתב מרשויות המס המפרט את הליקויים שמנעו מהם קבלת האישורים. נישומים אלה יקבלו אישור מתוקן, רק לאחר שיסדירו מחדליהם כנדרש. לפיכך, במידה וקיבלתם מכתב הליקויים כאמור, אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ונשמח לסייע לכם בטיפול בהסדרת הליקויים וקבלת האישור בהקדם.

לאור העובדה כי האישורים לא יודפסו החל משנת 2009 ולא יישלחו אליכם בדואר, וכן לקראת סיום תוקף האישורים הקיימים ביום 31 במרץ 2009, אנו ממליצים לעשות בדיקת זכאות לאישור ניכוי מס במקור המעודכן, שתוקפו יהיה עד 31.03.2010 כאמור. את הבדיקה ניתן לעשות באמצעות אתר האינטרנט של מס הכנסה כמוסבר לעיל והפקה מקוונת של האישור עבור מספר התיק שלכם.

 אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

לקריאת עדכוני מיסוי נוספים:
הדפס את המאמר הדפס את המאמר לחץ  לפתיחת מסמך ה PDF. לחץ לפתיחת מסמך ה PDF. שלח לחבר שלח לחבר