דמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מחברה משפחתית

בתאריך 5.10.21, ניתן פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה בעניין רפאל נחושתן ו–49 אחרים נ. המוסד לביטוח לאומי, בנושא חבות בדמי ביטוח לאומי מהכנסות חברה משפחתית.

פסק הדין דן בהחלטת המוסד לביטוח לאומי לחייב את התובעים בתשלום דמי ביטוח לאומי מההכנסות השנתיות של חברה משפחתית, כפי שדווחו בשומת המס, זאת אף אם סוג ההכנסה היה פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי אילו היה מדובר בהכנסה בידי יחיד.

בית המשפט קיבל את עמדת ביטוח לאומי לפיה הכנסות פסיביות חייבות בביטוח ללאומי. לפסיקה זו השלכות על כדאיות החזקה של השקעות באמצעות חברות משפחתיות.

בית הדין התבסס על פסק דינו מחודש מאי 2020, בעניין דהוקי ולפיו סעיף 373א מחייב בתשלום דמי ביטוח בגין חלקם של בעלי המניות בהכנסה החייבת של החברה המשפחתית אף אם רווחי החברה לא חולקו בפועל, וזאת בדרך של תשלום דיבידנד כך שמדובר בהכנסה פסיבית וזאת בהתעלם מסיווגה המקורי של ההכנסה (רווח הון, ריבית וכו').

חשוב לציין כי משמעות הפסיקה היא כי מי שמפיק הכנסות משוק ההון (כגון: רווחי הון, ריבית ודיבידנד), באמצעות חברה משפחתית, יידרש מעתה לשלם דמי ביטוח לאומי על הכנסות אלו עד גובה התקרה החייבת בדמי ביטוח שהיא נכון להיום 528,240 ש"ח (להלן: "ההכנסה המירבית").

נבהיר כי מי שהכנסותיו השוטפות חייבות כבר בדמי ביטוח לאומי ישלם מס על הכנסות החברה המשפחתית רק על החלק העולה על הכנסתו האישית, עד לסכום כולל של ההכנסה המירבית.

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

דולב שלביקי: 972-3-7676-999+,  DolevC@Raveh-Ravid.co.il

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.