הארכת פטור מאגרה ומעיצומים לחברות בפירוק מרצון

הוארכה הוראת השעה המקנה לחברות לא פעילות במסגרת פירוק מרצון, פטור מאגרה שנתית ועיצומים, ביחס לתקופה בה לא היו פעילות, היינו פטור רטרואקטיבי.

פטור זה הוא משמעותי לחברות שלא שילמו אגרה שנתית לרשם, אגרה החלה על כל חברה שהתאגדה בישראל. אי תשלום האגרה השנתית עלול להביא לסיווגה של חברה כ"חברה מפירה", מעמד שגורר סנקציות על החברה ונושאי המשרה בה, למשל איסור על בעל מניות בחברה מפירה להקים חברה חדשה ועוד. חברות שינצלו את הפטור האמור ייהנו ממחיקת החוב בגין אי תשלום האגרה, ויימנעו מסיווג החברה כ"חברה מפירה".

על-פי התיקון, חברות שתתפרקנה מרצון "בהליך מזורז" תהיינה זכאיות לפטור ככל שיחלו את הליך הפירוק עד ליום 31.12.2023. הליך זה מיועד לחברות ללא נכסים, ללא התחייבויות ושאינן צד להליכים משפטיים או הליכי אכיפה מנהליים.

חברות שתתפרקנה מרצון בהליך "רגיל" תהיינה זכאיות לפטור אם הליך הפירוק יסתיים עד ליום 31.12.2024. הליך זה מיועד לכל חברה בעלת כושר פירעון המבקשת להתפרק מרצונה, וכולל מינוי נאמן ופרסום ברשומות.

חברות בית משותף (המוכרות גם בשם חברות גוש חלקה או חברות מקרקעין) תהיינה זכאיות לפטור אם יתחילו בהליך הפירוק מרצון עד ליום 31.12.2027.

על מנת לנצל את הפטור, יש לנקוט בפעולות הבאות:

  1. לקבל החלטה על פירוק מרצון במסגרת אסיפת בעלי מניות.
  2. להגיש לרשם החברות בקשה לפירוק, ובמסגרתה לכלול בקשה לפטור מאגרה.
  3. חברה שלא פתחה תיקי מע"מ ומס הכנסה או תיקיה סגורים – במסגרת הבקשה לפטור מאגרה די לכלול תצהיר החתום על ידי דירקטור בחברה והמצהיר כי החברה אינה פעילה ו/או מפרט את תקופות אי הפעילות שבגינן מבוקש הפטור.
  4. חברה שלה תיקים פתוחים במס הכנסה ובמע"מ נדרשת להגיש תצהיר ובנוסף – אישור היעדר פעילות מאת רואה החשבון המבקר של החברה, בצירוף העתקי הדוחות שהגיש רואה החשבון המבקר למס הכנסה עבור כל שנה לגביה מבוקש הפטור (למעט אם התיק במס הכנסה מסווג כ"לא פעיל" (סוג 77)).

יצויין כי מעת לעת אנו נתקלים במקרים בהם לקוחות אשר סגרו תיקי מס הכנסה ומע"מ סברו כי בכך תם ונשלם הליך סגירת החברה, אך אנו מדגישים כי על מנת לסגור את החברה יש לקבל החלטת פירוק ולבצע את הפעולות המפורטות לעיל.

לאור הארכת הוראת השעה, אנו ממליצים לבעלי מניות בחברות לא פעילות לשקול נקיטת הליכי פירוק מרצון כדי להמנע מסנקציות של חברה מפירה וצבירה של חובות ועיצומים.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה ועומדים לרשותכם ביחס לכל עניין הדרוש לצורך עמידה בתנאים לפטור מאגרה במסגרת הליך הפירוק.

מידע מפורט בנושא זה ניתן למצוא באתר רשם החברות