היערכות לתום שנת המס 2021

לקראת סוף שנת המס אנו ממליצים להיערך ולבצע את הפעולות הבאות :

 1. דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון – החובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי – דצמבר 2021, ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם ביצעו מכירות אלו, לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.
 2. תשלום המס בגין שנת המס 2021 – ככלל נישום מחויב בתשלום ריבית (4%) והפרשי הצמדה בגין חובו למס הכנסה, כאשר החבות בריבית והפרשי הצמדה נצברים מתום שנת המס 2021 והם אינם מותרים בניכוי. על מנת להימנע מתשלום זה, רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש (ככל שקיים) בינה לבין המקדמות ששולמו בפועל.
  לעניין זה נקבע, כי אם ההפרש ישולם עד ליום 31.1.2022, יהיה הנישום זכאי לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית. אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.2022, יהיה הנישום זכאי לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית ואילו אם ההפרש ישולם עד ליום 31.3.2022, יהיה הנישום זכאי לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.
  חבות מס שלא שולמה עד תום השנה נושאת הפרשי הצמדה וריבית בשיעור של 4% לשנה עד למועד התשלום בפועל. בנוסף, בחלוף חודש מקליטת הדוח על ידי רשות המיסים, מתווסף קנס פיגורים בגובה 0.2% לכל שבוע, דהיינו כ-10% לשנה. כדי להימנע מקנסות מיותרים מומלץ להסדיר את תשלומי המס בהם חייבים, עם הגשת הדוח לרשות המיסים.
 3. תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 2021 – במסלול זה על היחיד לשלם לפקיד השומה את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך 30 יום מתום שנת המס, אלא אם שילם בשנת המס מקדמות על חשבון המס. לאור זאת, על משכירי דירות שבוחרים במסלול ה – 10%, לשלם לא יאוחר מיום 31.1.2022 את המס כאמור.

 

מיסוי משיכות בעלים- סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961.

לפי הוראות הסעיף יש לפרוע את יתרות החובה של בעל מניות מהותי מיום 31.12.2020 עד לתום שנת 2021. יתרת החובה שנפרעה, תחשב כדיבידנד או כהכנסה מעבודה בידי בעל המניות.

השלמת תשלומים עד תום שנת המס לשם קבלת הטבות מס

 • לקופות גמל קצבה/פנסיה, לביטוח חיים, ולקרן השתלמות.
 • תרומות למוסדות מוכרים.
 • לעניין עצמאיים – הקדמת התשלום האחרון למוסד לביטוח לאומי שמועד פירעונו חל ב – 15 בינואר 2022, לשנת המס 2021, לשם ניצול הניכוי בשנת 2021 (הוראות סעיף 47 (א) לפקודת מס הכנסה).
 • השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים (שכר דירה, חשמל הוצאות משרד, שכ"ט עו"ד ורו"ח וכו').
 • השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שיחשבו כמס ששולם על חשבון השנה השוטפת.
 • שיקולים לגבי תשלומי מענקים על מנת להקטין הפרשי הצמדה וריבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת.
 • התאמת המחזור שדווח לצורכי תשלום מקדמות, למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדו"ח דצמבר.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
אנחנו כאן לכל שאלה או עזרה בכל נושא ונמשיך  ללוות אתכם, להתעדכן ולעדכן.