היערכות לתום שנת המס 2022

לקראת סוף שנת המס אנו ממליצים להיערך ולבצע את הפעולות הבאות:

1. דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון – החובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי – דצמבר 2022, ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם ביצעו מכירות אלו, לא ניכו מס במקור מאותם רווחים. מדובר בעיקר בבנקים זרים.

2. תשלום המס בגין שנת המס 2022 – ככלל נישום מחויב בתשלום ריבית (4%) והפרשי הצמדה בגין חובו למס הכנסה, כאשר החבות בריבית והפרשי הצמדה נצברת מתום שנת המס 2022 והם אינם מותרים בניכוי. על מנת להימנע מתשלום זה, רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש (ככל שקיים) בינה לבין המקדמות ששולמו בפועל.
לעניין זה נקבע, כי אם ההפרש ישולם עד 31.1.2023, יהיה הנישום זכאי לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית. אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.2023, יהיה הנישום זכאי לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית ואילו אם ההפרש ישולם עד ליום 31.3.2023, יהיה הנישום זכאי לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

3. תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 2022 – במסלול זה על היחיד לשלם לפקיד השומה את המס החל על ההכנסה מדמי שכירות תוך 30 יום מתום שנת המס, אלא אם שילם בשנת המס מקדמות על חשבון המס. לאור זאת, על משכירי דירות שבוחרים במסלול של 10%, לשלם לא יאוחר מיום 31.1.2023 את המס כאמור.

מיסוי משיכות בעלים – סעיף 3(ט1)
לפי הוראות הסעיף יש לפרוע יתרות חובה של בעל מניות מהותי מיום 31.12.2021 עד לתום שנת 2022. יתרת חובה שלא נפרעה, תחשב כדיבידנד או כהכנסת עבודה בידי בעל המניות. יוער שכספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש, כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד-פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים.

השלמת תשלומים עד תום שנת המס לשם קבלת הטבות מס

  • לקופות גמל קצבה/פנסיה, לביטוח חיים, ולקרן השתלמות.
  • תרומות למוסדות מוכרים.
  • לעניין עצמאיים – הקדמת התשלום האחרון למוסד לביטוח לאומי שמועד פירעונו חל ב – 15 בינואר 2023, לשנת המס 2022, לשם ניצול הניכוי בשנת 2022 (הוראות סעיף 47 (א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961).
  • השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים (שכר דירה, חשמל הוצאות משרד, שכ"ט עו"ד ורו"ח וכו').
  • השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שיחשבו כמס ששולם על חשבון השנה השוטפת.
  • שיקולים לגבי תשלומי מענקים על מנת להקטין הפרשי הצמדה וריבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת.
  • התאמת המחזור שדווח לצורכי תשלום מקדמות למחזור הפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.

 

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור בחוזר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.