הכללת רווחי אקווטי ברווחים ראויים לחלוקה – פס"ד ז'ורבין בבית המשפט העליון

רווחים ראויים לחלוקה – סעיף 94ב לפקודת מס הכנסה מאפשר במכירת מניות של חברה או פירוקה לבצע חישוב של הרווחים שנצברו בחברה וטרם חולקו ולסווגם (בתנאים מסוימים) כדיבידנד ולא כרווח הון, סיווג זה כדאי במיוחד לחברה המחזיקה בחברה ישראלית אחרת שכן דיבידנד בין חברות כאמור יהיה פטור ממס בעוד על רווח הון תשלם החברה מס חברות, או ליחיד שמחזיק במניות חברה מלפני שנת 2003.

מבלי להרחיב ייתר על המידה על אופן חישוב הרווחים הראויים לחלוקה בהתאם להוראות הסעיף, רק נציין שישנן שתי חלופות לצורך החישוב, חלופה חשבונאית וחלופה מיסויית, שהחלופה שתיבחר לצורך החישוב היא החלופה הנמוכה מבין השתיים.

רווחי אקווטי – מדובר ברווחים שמפיקה חברה המוחזקת על ידי חברה אחרת בשיעור של 20% לפחות (ישנם תנאים נוספים אך זהו התנאי המהותי), המוצגים אצל החברה המחזיקה בהתאם לחלקה ברווחים של החברה המוחזקת באותה השנה, רווחים אלו לפחות בחלקם, מקורם ברווחים של חברות בשרשרת שחויבו במס והדיון בענייננו רלוונטי לרווחים אלו בלבד.

הסוגיה שנדונה בפס"ד היא האם להכליל בחלופה המיסויית את רווחי האקווטי כפי שנרשמו בספרי החברה המחזיקה ונכללים בחלופה החשבונאית למרות שטרם חולקו כדיבידנד לחברה המחזיקה.

ביהמ"ש דחה את הערעור ובכך אישר את "גישת הנישומים" לפיה בחישוב החלופה המיסויית יש לכלול גם את רווחי האקווטי שנרשמו בחברה בגין החזקתה בחברות תחתיה למרות שהחברות למטה הן אלו ששילמו את מס החברות ולא החברה המחוזקת במישרין.

אנו ממליצים לנישומים שבבעלותם חברות המוחזקות בשרשרת לבחון את החלת שיטת השווי המאזני בספרי חברות אלו. בנוסף אנו ממליצים לבחון מחדש דיווחי רווח הון שבוצעו בשנים האחרונות  (בהנחה שמדובר בשומות שטרם התיישנו) על מנת לבדוק אם אופן החישוב החדש מעניק הטבת מס, ואף לתקן דיווחים אלו במידת הצורך.

 

 להרחבה בנושא, ראו את פסק הדין המצורף.

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

אנחנו כאן לכל שאלה או עזרה בכל נושא ונמשיך  ללוות אתכם, להתעדכן ולעדכן.