העלאת שיעור מס הרכישה למשקיעים

היום (28.11.2021) נכנס לתוקף תיקון מס' 98, לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(תיקון מס' 98), התשפ"ב-2021 (להלן: "התיקון").

על פי התיקון יוגדל שיעור מס הרכישה על משקיעים ל – 8% במקום מס התחלתי של 5% ממחיר הדירה. כלומר החל ממחיר דירה של 5,348,565 ₪ יחול מס רכישה בשיעור 8% ומס רכישה בשיעור של 10% על  חלק השווי העולה על סכום זה.

התיקון חל על רוכשי דירות מגורים אשר הדירה הנרכשת אינה דירתם היחידה, וזאת למשך התקופה שתחילתה ביום 28.11.2021 וסיומה ביום 31.12.2024. יצוין כי שר האוצר יהיה רשאי, בצו, באישור ועדת-הכספים של הכנסת, להאריך את התקופה כאמור בשנתיים נוספות.

יודגש כי רוכשי דירה ראשונה לא משלמים מס רכישה על חלק השווי שעד 1.74 מיליון שקל. מדרגת המס הראשונה היא 3.5% לחלק השווי של 1.74 מיליון שקל ועוד 2.07 מיליון שקל, המדרגה הבאה היא 5%, 8% ו-10% לדירות יוקרה. מדרגות המס האלה לא  צפויות להשתנות.

לעיון בתיקון לחץ כאן .

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים. בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.