טיוטת חוק ההסדרים - התוכנית לקידום צמיחת ענף ההייטק ותיקונים לחוק האנג'לים

לפני כעשור, מתוך הרצון לפתח את תעשיית ההיי טק בישראל, ומתוך מחשבה כי השקעות של יחידים בסטרטאפים (חברות הזנק), יסייעו לביסוס והתפתחות של התעשיה ובכך תתאפשר תרומה של חברות אלה למשק הישראלי, חוקק סעיף 20 בחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א-2011 (להלן : "חוק האנג'לים"). החוק נועד לקדם ולעודד תעשיות עתירות ידע בישראל, ולעידוד השקעות יחידים (להלן: "אנג'לים") בחברות הזנק באמצעות תמריץ מיסוי. חוק האנג'לים התיר ניכוי השקעה בחברות הזנק בתחילת דרכן בשלבי ההתפתחות הראשונים (Seed ו-Pre-seed), כהוצאה לצרכי מס, מכל מקור הכנסה, על פני 3 שנים החל משנת המס בה ההשקעה בוצעה (לבחירת המשקיע).

למרות הכוונות הטובות, עקב פרוצדורה מסורבלת למימוש ההטבות הפוטנציאליות החוק המקורי לא הצליח לעמוד ביעדיו. על כן, ביום 1 בינואר 2016, נכנס לתוקפו תיקון לחוק שנועד להקל על קבלת הטבת המס עבור האנג'לים וליצור וודאות עבורם כבר בשלב ההשקעה. בנוסף, התווסף מסלול הטבה עבור "חברה מתחילה".
התיקון לחוק הותיר בעינו את מנגנון הפיקוח שהיה קיים קודם לכן – בחינה שנתית של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") במשך שלוש שנים, האם הוצאות המו"פ של החברות מאושרות לצורך עמידה בדרישותיו חוק האנג'לים. דרישה זו המשיכה להרתיעה את המשקיעים ואת חברות ההזנק מלפנות ולדרוש את ההטבה המיסוית, על אף שהתיקון כלל מספר הקלות.

לאור האמור, במחצית 2020 עודכנה הצעה חדשה לתיקון החוק אשר מופיעה כעת במסגרת טיוטת חוק ההסדרים לשנת 2021 (להלן: "הטיוטה"), ונועדה לפתור את החסמים והסוגיות הבעייתיות שהיוו מכשול לניצול ההטבות. שינויים אלה מופיעים עתה בטיוטה כחלק מ"תכנית לאומית לקידום צמיחת ענף ההייטק והמובילות הטכנולוגית של מדינת ישראל". בנוסף, יוארך תוקף הוראת השעה ביחס לזכאות על פי תנאי החוק הנוכחי, ביחס להשקעות שבוצעו עד ליום 31/12/2020.

להלן עיקרי השינויים לחוק האנג'לים המוצעים בטיוטה:

כללי:

• "מסלול ירוק" – ביטול הצורך באישור מקדמי של רשות החדשנות, וכן ביטול הצורך בדיווח שנתי לרשות החדשנות לכך שהחברה עומדת בתנאי החוק.
• ביטול הגדרות "חברת מטרה " ו"חברה מתחילה" על ידי קביעת הגדרה אחידה לעניין חברה שעיקר תחום פעילותיה הינו מחקר ופיתוח אשר עומדת בתנאים הבאים :
1. היקף ההכנסה הטכנולוגית לא עולה על 4.5 מיליון ₪ (הכנסות מנכסים בלתי מוחשיים).
2. היקף ההשקעות בחברה אינה עולה על 12 מיליון ₪ .

הטבת מס למשקיע יחיד:

• הגבלת סכום ההשקעה המרבי בחברה יחידה ל 3.5 מיליון ₪ (במקום התקרה לפי התיקון שעמדה על- 5 מיליון ₪).
• הרחבת הגדרת "השקעה" כך שתחול גם על השקעה במניות חברת המחקר ופיתוח הנרכשת בדרך של הקצאת מניות, לרבות זכות לרכישת מניה.
• הוספת מסלול שחלוף מניות, אשר מקנה דחיית תשלום רווח ההון ליחיד אשר ביצע פעולת מכירה של מניות ברשותו, לרבות מניות שהתקבלו כתגמול הוני החייבות במס בשיעור של 25% (במסגרת סעיף 102 לפקודת מס הכנסה) ככל שאותה השקעה של יחיד בחברת מחקר ופיתוח, בתקופה של 12 חודשים ממועד המכירה האמור. הדחייה נוגעת רק לתשלום המס ולא לאירוע המס בגין המכירה כאמור.
• ביכולת המשקיע לנצל כמגן מס, זיכוי בשיעור מס רווחי הון הנע בין 25%-30% מסכום השקעתו. בהשוואה לחוק בגרסתו הקודמת, אשר התיר זכאות לנכות את סכום ההשקעה המזכה כנגד כלל ההכנסות החייבות , לרבות ההכנסה החייבת בשיעור מס שולי.

יודגש כי מדובר בטיוטת חוק בשלב זה, ובמידה ויתקבלו שינויים אלו צפויים להיכנס לתוקף ביום 01.01.2022 למשך 4 שנים.

לפרק הרלוונטי בטיוטת הצעת החוק לחץ כאן

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

דולב שלביקי, 972-3-7676-999+, DolevC@Raveh-Ravid.co.il

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.