יחסי עבודה או קבלן עצמאי – מה שהיה הוא לא מה שיהיה

יחסי עובד-מעביד במקומות עבודה היא סוגייה מורכבת ובעלת היבטים משפטיים ומיסויים רבים.

בשנים האחרונות יותר ויותר מעסיקים בוחרים להעסיק עובדים כ"נותני שירותים" או "קבלנים עצמאיים". בין הסיבות הנפוצות להתקשרות כזו הן אי ודאות בסביבת העבודה ובתעשייה בה הם פועלים או מתוך רצון שלא להתחייב, או להימנע מלהעניק, תנאי עבודה שמקבל עובד שכיר.

לאור זאת בתי הדין לעבודה החלו לקבוע את קיומם של יחסי עובד-מעביד לעיתים גם במקרים בהם ההתקשרות עם העובד הייתה בתשלום כנגד חשבונית מס ולאו דווקא בתלוש שכר.

עד לאחרונה, כאשר הייתה מתעוררת מחלוקת האם התקיימו יחסי עובד-מעביד, בתי-הדין לעבודה היו בוחנים על מי מושת הסיכון בהתקשרות, כיצד ראו הצדדים את ההתקשרות ביניהם, ומי היה זה שבחר את סוג ההתקשרות ואת צורת התשלום.
בית הדין ראה את העובד כצד החלש יותר במו"מ לקביעת אופי ההתקשרות וטיבה ולכן נקודת המוצא הייתה כי העובד זקוק להגנת בית הדין לעבודה. בית הדין רצה להבטיח כי ההתקשרות הינה הוגנת, מאוזנת וכי לא נועדה להתחמק מקיום זכויות הנובעות מיחסי עובד-מעביד.

זאת היה עד ליום 7.4.21,  כאשר בית הדין לעבודה קבע בפסיקה תקדימית (ע"ע 15868-04-18 להלן: "פסק הדין"),  כי גם כאשר ההתקשרות נעשתה בתום לב מצד המעסיק, לבקשת העובד, ואף התקבלה תמורה קבלנית גבוהה משכר העבודה, יתכן והמעסיק עשוי למצוא את עצמו חב בפיצוי  "חדש" אשר לא ניתן לצפות את היקפו.

בפסק הדין נקבע מנגנון חישוב תביעת זכויות ביחד עם סעד כספי חדש של פיצוי בלתי ממוני. תשלום זה מגלם פיצוי בגין זכויות אחרות שאבדו, כגון: הזכות לפעול באמצעות ארגון עובדים, קידום במקום העבודה, זכויות בביטוח לאומי.

עוד נקבע כי כאשר, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, נקבע בדיעבד כי היחסים הנכונים בין הצדדים הנם יחסי עובד-מעביד, יבוצע חישוב הפיצוי לעובד באופן דו שלבי: בשלב הראשון תבחן הזכאות לקבלת פיצוי ממוני, ובשלב השני תבחן הזכאות לקבלת פיצוי שאינו ממוני.

הפיצוי שאינו ממוני נתון לשיקול דעת בית הדין, וזכאותו של העובד תבחן בין אם ייפסק פיצוי ממוני ובין אם לאו. נקודת המוצא היא שהעובד זכאי לפיצוי שאינו ממוני, אלא אם המעסיק ישכנע כי בנסיבות המקרה אין לעשות כן.

הלכה זו מותירה שאלות רבות פתוחות ביחס לפיצוי הלא ממוני והיקפו,  אולם עמדתו של בית הדין היא ברורה, כל סטייה מיחסי עבודה יכולה לסכן את המעסיק ועליו הנטל להוכיח ולהצדיק את ההתקשרות ועלותה גם ביחס להיבטים שאינם כספיים.

לאור פסיקה זו אנו ממליצים להתייעץ עם גורם משפטי בכל סוגיה שעולה בנושא.

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מתאים.