מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות רווה רביד ושות' רואי חשבון
מעודכן לתאריך: 24.6.2020

שימוש באתר ומסירת מידע

1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר הבית של פירמת רואי החשבון רווה רביד ושות' רואי חשבון ("האתר") ונועדה לתת למשתמש באתר מידע אודות האיסוף, השימוש ומסירת המידע שמבצעת הפירמה בקשר עם שימוש המשתמש באתר ובשירות כהגדרתם בתנאי השימוש.
2. המידע אשר הפירמה מקבלת מן המשתמש כולל מידע המתקבל כתוצאה מהשימוש, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב, היסטורית הגלישה של המשתמש שעה שהוא משתמש באתר, עמודים או תכנים בהם המשתמש צפה; וכן פרטים אישיים אותם מוסר המשתמש לפירמה, ככל שימסור, במסגרת הרשמתו לעדכונים או בקשתו ליצירת קשר, כגון שם, כתובת אי-מייל ומספר טלפון ("המידע").
3. השימוש במידע יעשה בהתאם לכל דין ועל פי תנאי מדיניות פרטיות זו, למטרות המפורטות להלן:
3.1. ליצירת קשר עם המשתמש.
3.2. להציע למשתמש מידע בדבר פעילויות הפירמה ו/או גופים אחרים המופיעים באתר.
3.3. כדי לשפר, להוסיף ולהסיר תכנים ו/או מידע באתר, לפנות למשתמש בכל מידע בדבר פעילות הפירמה ו/או חידושים ו/או שינויים ו/או לפי העניין.
3.4. בכדי להתאים פרסום שירותים ו/או מוצרים לכל משתמש ולתחומי ההתעניינות שלו.
3.5. לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, מחקר, שיפור שירות וכן צרכי פרסום ושיווק (לרבות מסירת המידע לצדדים שלישיים).
3.6. לכל מטרה אחרת, המפורטת להלן ולעיל בתנאי מדיניות הפרטיות ו/או בתקנון הפירמה ו/או האתר.
4. משתמש אשר מסר פרטים לפירמה בעת השימוש באתר מסכים לכך שישלחו אליו מדי פעם באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אמצעי התקשרות אחרים הצעות ו/או מידע בדבר פעילויות הפירמה, האתר וגופים אחרים המופיעים באתר, בין על ידי הפירמה והאתר ובין על ידי צדדי ג', כאשר הסכמה זו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982. כמובן שבכל עת יוכל כל משתמש לבקש להסיר את נתוניו ובהתאם יפסיק המשתמש לקבל מידע כאמור וזאת באמצעות הקלקה על הקישור להסרה מרשימת התפוצה שמופיעה בתחתית ההודעות שנשלחו אליו.
5. מלבד כמפורט במדיניות פרטיות זו, הפירמה לא תחשוף את המידע האישי של המשתמש לצרכי שיווק ומסחר.
6. איסוף המידע כאמור מאפשר לפירמה להעניק למשתמש את השירות ולהפעיל את האתר בצורה הטובה ביותר, ובצורה אישית יותר הנדרשת לצורך מתן חווית משתמש משופרת.
מסירת מידע לגורמים נוספים
7. המידע של המשתמש לא יועבר לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:
7.1. אם המשתמש מסר את פרטיו על מנת לקבל מידע נוסף מאחד מהגופים המופיעים באתר, ובמקרה כזה פרטיו יועברו לגוף זה בלבד.
7.2. אם המשתמש עושה שימוש בקישורים וההפניות לאתרים אחרים (ככל שקיימים) המופיעים באתר. יובהר כי:
7.2.1. המשתמשים בשירותים שבקישורים אלו עשויים להידרש למסור פרטים אישיים. השימוש במידע הנמסר בקישורים אלו כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים ו/או צדדים שלישיים אלו ולא למדיניות הפרטיות של הפירמה ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם. מובהר כי למשתמש לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם מידע כאמור להלן שיהיה לצדדים שלישיים ו/או שותפי תוכן.
7.2.2. מובהר בזאת כי הפירמה אינה אחראית בכל סוג של אחריות ביחס למסירת מידע על ידי המשתמש לצדדים שלישיים כלשהם. מסירת מידע כאמור הנה באחריות המשתמש בלבד.
7.3. אם המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות ו/או כל תנאי שימוש באתר ו/או הפר תנאי שימוש בשירותים המוצעים בו, או אם התבצע שימוש בכל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, חומר פוגעני, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה או איום או הונאה מכל סוג שהוא.
7.4. אם יתקבל צו למסירת פרטי המשתמש מכל רשות המוסמכת לכך או אם תעמוד הפירמה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע משתמש באתר.
7.5. אם הפירמה תתפצל ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילותה עם פעילות של צדדים שלישיים, תהיה זכאית הפירמה להעביר לתאגיד ו/או הגוף החדש העתק מהמידע שמצוי במערכות ו/או מכל מידע אחר המצוי בידיעה ובלבד שתאגיד ו/או גוף זה יקבל על עצמו את מדיניות פרטיות זו, בשינויים המחויבים.
7.6. ייתכן שהמידע יועבר לגורמים נוספים, לצורך מחקר, ניתוח הרגלי גלישה, סטטיסטיקה וכן לצרכי פרסום, שיווק, שיפור השירות באתר ושימושים עסקיים דומים.
7.7. בכל שימוש באתר הפירמה המשתמש מסכים להעברת המידע, בכל דרך שהיא, לגורמים שלישיים כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
8. ייתכן שהפירמה תיעזר בפירמה חיצונית לצורך קבלת שירותי מידע, איסוף מידע וניתוח ניתוחים סטטיסטיים על פי השימושים שיעשו באתר. הפירמה החיצונית תאסוף ותנתח מידע, בין היתר על תדירות השימוש, היקף השימוש, לצורך ניתוח תחומי עניין, הרגלי גלישה, שיפור השירות, וכיו"ב. הפירמה תספק לחברות אלו את פריטי המידע הדרושים למתן השירותים בלבד, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.
Cookies
9. אנו משתמשים ב"עוגיות" (”Cookies”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. Cookie היא טכנולוגיה המאפשרת לאתר לאחסן מזהים (Identifiers) בדפדפן של המשתמש. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, תכנים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
10. אם המשתמש איננו מעוניין לקבל Cookies מהאתר, באפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש לבדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. יש לשים לב כי מחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
אבטחת מידע
11. הפירמה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע של המשתמש המתקבל באתר ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת – הפירמה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים בהתאם לרמת רגישות המידע הנאסף. מערכות אבטחת המידע של הפירמה פועלות לצמצום האפשרות לחדירה בלתי מורשית אך אין בהן ביטחון מוחלט. לפיכך, הפירמה אינה מתחייבת לכך שהשימוש באתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
12. באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. הפירמה עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בזכויות הפרטיות אולם איננה יכולה להיות אחראית בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות ו/או לאבטחת המידע אשר מעניקים אתרים אחרים ולכן הפירמה ממליצה בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.
זכות עיון במידע
13. המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי הפירמה אודותיו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. הפירמה לא תהיה אחראית למידע אשר מצוי אצל צדדים שלישיים ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לפירמה בקשר לכך.
14. אם הנך מעוניין לתקן או למחוק את המידע אודותיך מרישומי הפירמה, אנא צור עימנו קשר וציין את דרישתך. [Raveh-Ravid@Raveh-Ravid.co.il] המידע שימחק יהיה רק המידע הדרוש לפירמה לפניה למשתמש לצורך הצעות מסחריות. מידע הדרוש לפירמה על מנת שתוכל לנהל את עסקיה, לרבות תיעוד פעולות שביצע המשתמש באתר ישמר.
שינויים במדיניות פרטיות זאת
15. הפירמה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם ברצון המשתמש לעקוב אחר השינויים המתבצעים במדיניות זו, עליו לבדוק דף זה מדי תקופה.