מיסוי קרנות גידור בישראל

קרנות גידור (Hedge Fund) הן קרנות המגייסות כספים מגופים פרטיים ומוסדיים ומשקיעות במגוון מכשירים פיננסיים בתמורה לדמי ניהול ודמי הצלחה. קרנות גידור, בניגוד לקרנות נאמנות, אינן סחירות ולפיכך כמעט ואינן מפוקחות רגולטורית. בהתאם לכך, רבות מהן פונות להסדרה מקדמית (פרה רוליניג) של אופן מיסוי ההכנסות של המשקיעים ומנהלי הקרן מול רשויות המס, וזאת על מנת ליצור וודאות באשר לחבות המס.

 

מבנה התאגדות של הקרן

מבנה ההתאגדות השכיח של קרנות גידור הינו שותפות מוגבלת. השותפת מורכבת משותף כללי ושותפים מוגבלים שהינם המשקיעים בפועל. השותף הכללי הוא האחראי על ניהול הקרן וקביעת אסטרטגיית ההשקעות. השותף הכללי גובה, בעבור ניהול הקרן, דמי ניהול ודמי הצלחה (Carried Interest  ו- Management Fees). השותפים המוגבלים  ייהנו מהכנסה פאסיבית מהתשואה שתניב להם הקרן (בניכוי דמי ניהול ודמי הצלחה שנגבו על ידי השותף הכללי).

מדוע לפנות להסדרת מיסוי מקדמית (פרה רוליניג)

כאמור, מבנה ההתאגדות השכיח של קרנות גידור היינו שותפות. מבחינה מיסויית שותפות הינה גוף שהינו "שקוף" לצרכי מס, קרי, הקרן עצמה אינה ממוסה ותוצאותיה הכספיות ממוסות במישור השותפים המוגבלים. עקב כך, עולות מספר חשיפות אשר מצריכות פנייה מקדמית לרשות המיסים וקבלת הסדר מס:

  1. סיווג ההכנסה בידי השותפים המוגבלים (המשקיעים)

ישנה משמעות גדולה לקביעה האם הכנסה תסווג לצרכי מס כהכנסה עסקית או הכנסה פאסיבית. שיעורי המס החלים על הכנסה עסקית הינם שיעור מס שולי של עד 50%  ושיעורי המס החלים על הכנסה פאסיבית הינם בשיעור מס של 25% / 30%. מכיוון שהמיסוי בקרנות גידור הינו ברמת השותפים המוגבלים, קיים חשש כי מס הכנסה יסווג את הכנסת המשקיעים מהקרן כהכנסה עסקית.

  1. שיעור המס החל על המשקיעים המוגבלים

הסדרת מיסוי מקדמית קובעת כי שיעור המס שיחול על המשקיעים המוגבלים יהא 25% וזאת ככל שהקרן אינה תובעת הוצאות מימון. במידה והקרן תתבע הוצאות מימון אזי שיעור המס שיחול על המשקיעים יהא 30%. פרקטית, מרבית הקרנות נוטלות הלוואות ולפיכך מתהוות לה הוצאות מימון, כך ששיעור המס יהיה 30%.

  1. הכנסות הקרן מהפעילות השוטפת תהיינה פטורות מניכוי מס במקור

במידה ומס הכנסה יאשר את הסדר המס, חובת הניכוי במקור של הקרן בעת מכירות וקניות של מכשירים פיננסים תהיה פטורה ממס. פטור כאמור מאפשר לשותף הכללי לבצע פעולות פיננסיות ללא חשש מהשלכות מיסויות.

  1. הסדרה של שותפים מוגבלים תושבי חוץ

קבלת הסדר מס מרשויות המס מקבעת יתרונות רלוונטיים למשקיעים זרים כדלקמן:

  • פטור מניכוי מס במקור לשותף מוגבל תושב חוץ, לגבי הכנסותיו מהקרן.
  • קביעה כי הקרן אינה מהווה "מוסד קבע" בישראל לשותפים המוגבלים תושבי החוץ (לקביעה זו נפקות במדינות שיש להן אמנת מס עם ישראל).

 

לסיכום

פנייה להסדרה מקדמית של  היבטי המיסוי של קרנות גידור יוצרת וודאות רבה הן מצד הקרן (קבלת פטור ניכוי במקור), הן מצד המשקיעים הישראלים (קביעה כי הכנסה זו הינה הכנסה פאסיבית) והן מצד משקיעים זרים (פטור מניכוי במקור וקביעה כי הקרן אינה מהווה "מוסד קבע").

מחלקת המיסים של משרדנו תשמח לבחון את ההשלכות האפשריות לפני הגשת בקשה להסדר מס ולפנות לקבלת הסדר מיסוי ככל והסדרי המס הקיימים ישרתו נאמנה את הקרן.

 

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מתאים.