מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה

סעיף 131 לפקודת מס הכנסה קובע מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בישראל. הדוח השנתי הינו דוח שיכלול פירוט על הכנסותיו בארץ ובחו"ל של מגיש הדוח מכל המקורות, לרבות הכנסות פטורות, מיסים ששולמו במהלך שנת המס (מקדמות ו/או ניכוי במקור) וכל מידע אחר רלוונטי להכנסותיו בשנת המס של מגיש הדוח.

יחיד החייב בהגשת דוח יהיה חייב בנוסף לשדר את הדוח באופן מקוון, למעט חריגים שיפורטו בהמשך אי הגשת דוח הינה עבירה פלילית שעשויה לגרור קנסות ואף מאסר.

מי חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה?

 • כל מי שהכנסתו החייבת עלתה בשנת המס 2020 על סך של 649,560 ₪.
 • בעלי עסקים: כל עוסק מורשה או עוסק פטור. עסק שהכנסתו (לפני הוצאות) לא עלתה על סך של 60,000 ₪ בשנת המס, רשאי להגיש דוח מקוצר.
 • שכירים בעלי הכנסה גבוה: שכירים שהכנסותיהם עלו על סך של 653,000 ₪ בשנת המס 2019.
 • בעלי שליטה: כל מי שמחזיק במניות של חברה בשיעור שווה/גבוה מ- 10% (לבד או עם קרוב, כמו בן /בן זוג /הורה).
 • בעלי הכנסה מדמי שכירות: כל מי שיש לו הכנסה מהשכרת נכסים חייב להגיש דוח. מלבד יחיד שהכנסותיו מדמי שכירות נבעו מהשכרת דירה למגורים בישראל ושלם מס בשיעור 10% על פי הוראות סעיף (א)122 לפקודת מס הכנסה (להרחבה ראה מדריך מיסוי שכר דירה למגורים).
 • בעלי הכנסה מחו"ל: מי שיש לו הכנסה שנצמחה או הופקה מחוץ לישראל (לרבות מכירת נייר ערך של חברה ישראלית הרשומה למסחר בבורסה מחוץ לישראל) וסכומה עולה על סך של 339,000 ₪.

או ההכנסה מחו"ל אשר לא עלתה על סך 339,000 ₪ אך אינה פטורה ולא נוכה ממנה מס במקור ולא שולם בגינה מקדמות מס.

 • אדם שבשנת המס מכר זכות במקרקעין ולא שילם מס שבח.
 • בעלי הכנסות גבוהות מריבית: כל אדם שבשנת המס הכנסותיו מריבית עלו על סך של 647,000 ₪( נכון לשנת 2019).
 • בעלי הכנסות מהבורסה: מי שנבעו לו הכנסות מניירות ערך ומחזור המכירות שלו עלה על סך של 2,538,000 ₪ בשנת המס 2019.
 • מי שהחזיק (הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18) במועד כלשהו בשנת המס בנכסים מחוץ לישראל בשווי העולה על סך של 1,883,000 ₪.
 • מי שהחזיק (הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18) במועד כלשהו בשנת המס בחשבונות חוץ בנקאיים (חשבונות מט"ח, חשבונות בבתי השקעות, מניות, אג"ח וכו'..) בסכום כולל העולה על סך של 1,883,000 ₪ (מעודכן לשנת 2019)
 • מי שהחזיק (הוא, בן זוגו או ילדו שטרם מלאו לו 18) במועד כלשהו בשנת המס במניות חברה בחו"ל שלא נסחרת בבורסה.
 • מי שהכנסותיו כללו שכר ספורטאים.
 • מי שהכנסתו כללה חלק חייב במס של מענק פרישה (פיצויים) או של מענק עקב מוות ולצורך חישוב המס על הכנסות אלה בוצעה פריסת הכנסה למספר שנים.
 • יחיד תושב חוץ שטוען שאינו תושב ישראל אשר שהה בישראל 183 ימים או יותר בשנת המס או, אשר שהה בשנת המס 30 ימים או יותר ותקופת שהייתו בשנת המס והשנה שקדמה לה עלתה על 425 ימים.
 • מי שהעביר אל מחוץ לישראל סך של 500,000 ₪ או יותר במהלך 12 חודשים.
 • לעניין נאמנות, אלה יהיו החייבים בהגשת דוח:
 • נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל.
 • נאמן שהיו לו הכנסות או נכס בישראל.
 • יוצר בנאמנות תושבי ישראל או נהנה בנאמנות לפי צוואה שבחר להיות בר שומה.
 • יוצר מייצג או נהנה מייצג.
 • נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (למעט חריגים).
 • נאמן בנאמנות קרובים שבחר לדווח באופן שוטף.
 • נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים אשר שווי הנכסים בנאמנות בה הוא נהנה, עולים על סך של 500,000 ₪.
 • מי שנדרש להגיש דוח על ידי פקיד השומה.
 • להלן יפורטו הפטורים מהגשת דוח מקוון:

– מי שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה;

– אם לכל אחד מבני הזוג אין הכנסה העולה על – 81,730 ₪, ובלבד שסך ההכנסה חייבת של יחיד מכל המקורות אינה עולה על 81,730 ₪, ושל שני בני הזוג אינה עולה על 163,450 ₪.

יובהר, רוב תקרות הסכומים שצוינו לעיל מתעדכנות משנה לשנה (השינויים בדרך כלל מייצגים הצמדה למדד)

יחיד החייב בהגשת דוח כאמור לעיל, עליו להגיש דין וחשבון שנתי על ההכנסה בשנת המס על גבי טופס 1301, בצירוף הנספחים הנלווים אליו וזאת לאחר ששידר את הדוח באופן מקוון. להלן המועדים להגשת דוח:

 • שכיר או עצמאי שאינו מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה, עליו להגיש דוח עד ליום  30/4/2020 (בעקבות משבר הקורונה נדחה ליום 30.6.2020).
 • עצמאי המנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה או מי שחייב בהגשת דוח מקוון, עליו להגיש את הדוח עד ליום 31/5/2020 אלא אם ניתנה לו אורכה למועד אחר (בעקבות משבר הקורונה נדחה ליום 30.7.2020).
 • לקוחות המיוצגים על ידי משרדנו יהיו זכאים להגיש את דוחותיהם על פי הארכות של המשרד (על פי רוב – 31.3 של השנה העוקבת לשנת המס).