מענקים בצל הקורונה

מענקים בצל משבר הקורונה

לאור משבר הקורונה והפגיעה המשמעותית שנגרמה לעסקים החליטה המדינה על שורה של מענקים, הלוואות והטבות נוספות אחרות. בין היתר, נפתחה קרן להלוואות בערבות המדינה והוכנה תוכנית מענקים הכוללת מספר פעימות לעסקים, חברות ובעלי שליטה בחברות.

בעלי עסקים רבים התקוממו כנגד ההיקף המוגבל של ההטבות והתקיימו לא מעט הפגנות והופעות בתקשורת שהביאו את משרד האוצר לדון שנית בכל אחת מהתוכניות, לשפר את התנאים ובחלק מהמקרים להרחיבן על מנת שכמה שיותר מעסיקים יכנסו לתחולת ההטבות.

מצ"ב ריכוז חלק מההטבות:

הלוואות בערבות מדינה – 

מדובר במסלול המיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצורכי ההון החוזר של העסק לבין משבר הקורונה.

הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים (מחזור עסקים של עד 400 מיליון ₪)– סכום ההלוואה הינו עד 20 מיליון ש"ח או עד 16% מהמחזור השנתי האחרון – הגבוה מבניהם.  ההלוואה הינה לתקופה של עד 5 שנים. הלווה לא משלם את הריבית על ההלוואה במהלך השנה הראשונה. ההלוואה ניתנת ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או המדינה.

הלוואה לעסקים גדולים (מחזור של מעל ל- 200 מיליון ₪ ומעל ל-100 מועסקים בישראל)– סכום ההלוואה הינו עד 100 מיליון ש"ח או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון – הגבוה מבניהם.  ההלוואה הינה לתקופה של עד 5 שנים. ההלוואה ניתנת ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או המדינה.

מענקי סיוע לעסקים

באופן כללי, לצורך עמידה בתנאי הזכאות של כל אחת מהפעימות לעיל על המבקש לעמוד בתנאים הבאים:

  • להיות בן 20 ומעלה (יליד 1999) במקרים של עצמאי ושכיר בעל שליטה.
  • חלה ירידה במחזור העסקאות של המבקש בתקופה הרלוונטית של לכל הפחות 25% בעקבות התפשטות הנגיף.
  • הוגש דוח שנתי עבור שנת המס 2018 ובאם מדובר בעוסק שהחל את פעילותו העסקית ב- 2019 אזי להגיש דוח שנתי עבור שנת המס 2019.
  • לא זכאי למענק מי שלא הגיש דוחות מע"מ במועד ו\או מי שלא ניהל פנקסי חשבונות כדין.
  • במקרה של שכיר בעל השליטה התנאי יבחן בקשר עם חברת המעטים שבשליטתו.

מענק פעימה ראשונה:

בתחילת אפריל 2020 אישרה הממשלה תקנות שעת חירום (מענק סיוע לעצמאיים בשל התפשטות נגיף הקורונה), המקנות לעצמאים שהכנסתם ירדה בעקבות משבר הקורונה מענק סיוע בשיעור 65% מהכנסתו הממוצעת של העסק לשנת 2018, כאשר הסכום לא יעלה על 6,000 ש"ח.

מענק פעימה שניה:

בתחילת חודש מאי 2020 אושרה הפעימה השנייה במענק הסיוע המורחב לעצמאים, במסגרתה עצמאים יהיו זכאים למענק בגובה 70% מההכנסה החייבת שלהם, ועד 10,500 שקל.

מענק הסיוע מיועד לעצמאיים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25% לפחות בחודשים מרץ-יוני  2020 ביחס לתקופה מקבילה אשתקד. בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה.

מענק פעימה שלישית:

מדובר במענק לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מיליון ₪) שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל 2020, כתוצאה ממשבר הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. המענק יוכל להגיע עד לסך של 400,000 ש"ח לעסק, כתלות במידת הירידה בפעילותו. מדובר במודל המבוסס על מספר שיטות, ובכלל זה פיצוי על בסיס השתתפות בהוצאות הקבועות כולל הוצאות העסקת עובדים, תימרוץ עסקים יעילים, ותימרוץ עסקים שלא הוציאו את העובדים לחל"ת בתקופת המשבר (חודשים מרץ-אפריל 2020). התנאי הבסיסי לקבלת המענק הינו ירידה במחזורים של חודשים מרץ אפריל 2020 ביחס למחזורים של מרץ אפריל 2019 בשיעור 25% לפחות.

:לצורך חישוב גובה המענק נחלק את העסקים לשניים

חברות שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 עד 300 אלפי ש"ח:

מחזור עסקאות גובה המענק
עד 100 אש"ח 700 ש"ח
בין 100 ל 200 אש"ח 1,875 ש"ח
200 ל 300 אש"ח 3,025 ש"ח

 

 

 

 

חברות שמחזור העסקאות שלהן בשנת 2019 עולה על סך של 300 אלפי ש"ח:

שיעור הירידה במחזור עסקאות שיעור ההשתתפות בהוצאות קבועות של העסק
25% ל- 40% מענק בהיקף של 10%
40% ל- 60% מענק בהיקף של 20%
60% ל- 80% מענק בהיקף של 35%
מעל 80% מענק בהיקף של 50%

 

 

 

 

 

מענק לעידוד התעסוקה

ביום ה-16 ביוני 2020, אושרה בכנסת הצעת חוק בדבר מענק לעידוד התעסוקה אשר מטרתה צמצום שיעורי האבטלה הגבוהים הנובעים ממשבר הקורונה.

על פי ההצעה שאושרה, עובד אשר חזר מחל"ת החל מתאריך ה-19 באפריל 2020, יזכה את המעסיק במענק של 3,500 ₪. המענק ישולם בארבע פעימות שוות בחודשים יוני-ספטמבר 2020.

עובד אשר ישוב מתקופת חל"ת, החל מה-1 ביוני יזכה את המעסיק במענק של 7,500 ₪. המענק ישולם בארבע פעימות שוות בחודשים יוני-ספטמבר 2020, כאשר הזכאות ניתנת במידה והעובד חזר לעבודה לא יאוחר מה-15 לחודש שבו חזר ועבד אצל המעסיק עד תום אותו חודש לפחות. יודגש כי המענק יינתן בעבור עובדים ששכרם החודשי הינו לפחות 3,300 ₪

את המענק ניתן יהיה לקבל גם בעבור עובד שהתקבל לעבוד אצל מעסיק ובטרם קבלתו לעבודה, התקיימו התנאים הבאים: העובד נרשם כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה והתייצב בלשכה בתקופה שבין יום 1 בינואר 2020 לבין יום 29 בפברואר 2020 ולא עבד החל במועד רישומו כאמור עד יום 30 באפריל 2020.

פטור מארנונה לעסקים-

במהלך חודש מאי 2020, חתם שר הפנים על תקנות שיאפשרו פטור מתשלום ארנונה לעסקים בעקבות משבר הקורונה.

עפ"י התקנות, הרשויות המקומיות חויבו להעניק פטור מתשלום ארנונה לשלושה חודשים, או לחילופין להעניק הנחה כוללת של 25% בתשלום עד סוף שנת 2020.
מסלול ההנחה נתון להחלטת כל הרשות, כך שחלקן בחרו במתן פטור מתשלום וחלקן במתן הנחה של 25%.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.

בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.

 אנחנו כאן לכל שאלה או עזרה בכל נושא ונמשיך  ללוות אתכם, להתעדכן ולעדכן.