מענקי חרבות ברזל

שלום לכולם,
בתאריך ה-19 בנובמבר 2023, פתחה רשות המיסים את האפשרות להגשת בקשות לקבלת פיצויים בגין "נזק עקיף" בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023.
להוראת השעה ראו כאן

במסגרת הפרסום צורפו הנחיות לציבור ודברי הסבר בדבר קבלת הפיצויים לעסקים.
מתווה הפיצויים כולל מענה ל-3 קבוצות אוכלוסייה לפי מיקום העסק.

להלן עיקרי ההנחיות שפורסמו וקישור להגשת הבקשות:

 

פיצויים לכלל העסקים בארץ – פיצוי הוצאות מזכות

על פי החוק, קרן הפיצויים תפצה עסקים בכל רחבי הארץ שמחזור הפעילות השנתי שלהם הוא בין 12 אלף ש״ח ל- 400 מיליון ש״ח, ואשר סבלו מירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי, או 12.5% לדיווח דו חודשי, בחודשים אוקטובר ו/או נובמבר 2023.

לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 תינתן האפשרות לקבל פיצוי על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ו/או דצמבר 2023.

מודגש כי הזכאות למענק הינה במידה והירידה במחזור נובעת מאירועי מלחמת חרבות ברזל.


להלן נוסחת חישוב שיעור הירידה במחזורים:

Picture1

מחזור עסקאות בתקופת הבסיס
מחזור העסקאות בחודשים המקבילים לתקופת הזכאות בשנת 2022, כפי שדווח למע"מ, ובניכוי מכירות הוניות, עסקאות שדווחו על ידי הקונה בחשבונית עצמית ופיצוי ששולם לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים.בחישוב מחזור העסקאות בתקופת הבסיס ינוטרלו המקרים הבאים:
 • עסקאות חריגות ו/או עסקאות חד פעמיות שנעשו בתקופה זו.
 • ירידה משמעותית בתקופה שקדמה לתקופת הפיצויים שאינה קשורה למלחמת חרבות ברזל.
 • דיווח תנודתי וכל פעילות היוצרת עיוות בהפעלת נוסחת חישוב שיעור הירידה.
 • עסקאות של מכר טובין או מתן שירות מאת עוסק לקרובו.
 • הגשת התביעות תיעשה בשתי פעימות:
 • פעימה ראשונה – עבור חודש אוקטובר 2023 .
 • פעימה שנייה – עבור חודש נובמבר 2023, וכל זאת בהתאם לשיעור ירידת מחזור העסקאות באותו חודש.
יצוין שלאחר תקופה זו, תיעשה בחינה נוספת ע"י שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת להאריך את התקופה האמורה עד לסוף השנה.
סכומי הפיצויים
עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא 12,000 ש״ח – 300,000 ש״ח בשנה 
עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית קבוע, בהתאם לרמת הפגיעה בעסק ולפי הפירוט בטבלה הבאה:
2_3

 

עסקים שמחזור העסקים שלהם הוא בין 300,000 ש״ח ל- 400 מיליון ש״ח בשנה
עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית שיורכב מהחזר תשומות של בין 7% ל-22%, בהתאם לשיעור הפגיעה במחזור העסקים, למעט ענפים ייחודיים להם נקבע מתווה שונה, וכן מהחזר של 75% מהוצאות השכר ביחס לגובה הפגיעה, בהתאם לנוסחה הבאה:
2_3

 

חישוב ההוצאות הקבועות:  
ההשתתפות בהוצאות הקבועות נגזרת מממוצע חודשי של סך התשומות השוטפות של העסק בשנה הקודמת לתחילת תקופת הזכאות (12 החודשים שבין ספטמבר 2022 ועד אוגוסט 2023) ומוכפל במקדם ההוצאות הקבועות.תשומות שוטפות
סך כל התשומות, שנוכה מהן מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווחו לרשות המיסים בישראל באמצעות דוח תקופתי, לרבות תשומות החייבות במס בשיעור מס אפס, למעט תשומות ציוד שנרכשו לטובת העסק ותשומות של עוסק בשל רכישת טובין או קבלת שירות מעוסק שהוא קרובו.

הוצאות השכר בתקופת הזכאות:

הנמוך מבין החלופות הבאות:

 • 75% משכר העבודה אשר שולם לכלל העובדים, כפי שדווח בטופס 102 בעבור חודש אוקטובר 2023 כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב- 1.25.
 • השכר הממוצע במשק כפי שהיה ידוע בחודש אוקטובר,2023, שהוא בסך – 11,870 ₪,  מוכפל במספר העובדים ששולם להם שכר בחודש אוקטובר 2023, כשהתוצאה המתקבלת מוכפלת ב- 1.25.

לאחר שמחושב סכום השכר הנמוך מבין שתי החלופות, יופחתו מהוצאות השכר סכומים שהמוסד לביטוח לאומי שילם למעסיק לשם החזר תגמולי מילואים שהמעסיק שילם לעובד. התוצאה תוכפל בשיעור ירידת המחזורים שחושבה והיא למעשה חלק השכר המזכה בפיצוי.

מועד ההגשה
מועד הגשת התביעה הינו החל מ-19.11.23 ועד ל-19.2.2024.

להגשת תביעה במסלול זה ראו כאן.

להוראת ביצוע מס' 2/2023 של רשות המיסים ראו כאן.

 

פיצויים לעסקים באזורים בהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות

מי יכול להגיש את התביעה
עסקים ב"אזור המיוחד" כפי שנקבע בתקנות (אזור קו העימות בצפון, יישובי רמת הגולן, מערב לכיש, לכיש, מערב הנגב, מרכז הנגב והעוטף) שנפגעו מהלחימה באופן מיוחד וממושך במהלך חודש אוקטובר 2023.
בעלי עסקים יכולים להגיש תביעה באחד מהמסלולים הבאים:

 • מסלול שכר עבודה
 • מסלול מחזורים
 • מסלול חקלאות
 • מסלול אדום – ליישובי ספר

להלן הסבר בנוגע למסלולי הפיצוי לפי שכר ולפי מחזורים:

מסלול שכר
פיצוי לעסקים בשל אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים באזור המיוחד שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני.
האמור מתייחס לעובדים במקרים הבאים:

 • עובדים שנעדרו מעבודתם לצורך השגחה על ילד שלהם עד גיל 14 שהייתה הוראה לסגירת מוסד החינוך שלו.
 • עובדים שהם או הוריהם עם מוגבלות, המתגוררים באזור המיוחד.
 • עובדים במוסד חינוך שנסגר לפי הנחיות מערכת הביטחון.
 • עובדים ועצמאים הגרים ביישובים שפונו לפני החלטות ממשלה, גם אם העסק מחוץ לאזור המיוחד.
סכום הפיצויים במסלול זה יעמוד על 520 ₪ ליום עבודה מלא, מוכפל בימי היעדרות של העובד.

 

מסלול מחזורים
 • פיצוי לעסקים בשל אובדן הרווח, המחושב בהתאם לירידה במחזור העסקאות בין תקופת הבסיס (אוקטובר 2022 או ספטמבר-אוקטובר 2022 למדווחים דו חודשי), לעומת המחזור בתקופת הזכאות (אוקטובר 2023 או ספטמבר- אוקטובר 2023 למדווחים דו-חודשי).
 • תקרת הפיצויים המקסימלית במסלול זה תעמוד על 2.5 מיליון ₪ לעוסק.
מועד ההגשה
הגשת תביעה תתאפשר החל מ-19.11.23 ועד לתאריך ה- 19.3.24.
להגשת תביעה במסלול זה  ראו כאן
להוראת ביצוע מס' 2/2023 של רשות המיסים  ראו כאן

 

פיצויים לעסקים ביישובי ספר (המסלול האדום)
 • שירות זה מאפשר לבעלי עסקים הנמצאים בתחום יישוב ספר (ראה מטה לינק לרשימת יישובי ספר), כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, להגיש תביעה עבור נזק עקיף בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), תשל"ג- 1973.
 • מתן הפיצוי לעסקים ביישובי הספר הינו עבור כל הפסד או מניעת רווח בהתאם לתנאים, בכלל זה הפסקת פעילות וללא תקרת פיצויים.
 • זמן טיפול: תלוי במורכבות תיק התביעה.
 • עסקים ביישובי ספר יכולים להגיש תביעה במסלול האדום או לחילופין במסלולי הפיצויים האחרים.
מועד ההגשה 
 • הודעה על נזק תוגש למנהל בתוך שבועיים מיום הנזק – הגשת הודעה על נזק אינה תחליף להגשת תביעה.
 • תביעה לפיצויים תוגש למנהל בתוך שלושה חודשים מיום הנזק.
להגשת תביעה במסלול זה  ראו כאן
להנחיות לציבור- אפשרויות מסלול אדום עוטף עזה מגן וחץ, ראו כאן
לרשימת יישובי ספר כהגדרתם בתקנות ראו כאן

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי.