מענק לעידוד תעסוקה

מענק לעידוד התעסוקה

ביום ה-16 ביוני 2020, אושרה בכנסת הצעת חוק בדבר מענק לעידוד התעסוקה אשר מטרתה צמצום שיעורי האבטלה הגבוהים הנובעים ממשבר הקורונה.
על פי ההצעה שפורסמה, עובד אשר חזר מחל"ת החל מתאריך ה-19 באפריל 2020, יזכה את המעסיק במענק של 3,500 ₪ ועובד אשר חזר מתקופת החל"ת, החל מה-1 ביוני יזכה את המעסיק במענק של 7,500 ₪.
את המענק ניתן לקבל גם בעבור עובד שהתקבל לעבוד אצל מעסיק ובטרם קבלתו לעבודה, התקיימו התנאים הבאים: העובד נרשם כדורש עבודה בלשכת שירות התעסוקה והתייצב בלשכה בתקופה שבין יום 1 בינואר 2020 לבין יום 29 בפברואר 2020 ולא עבד החל במועד רישומו כאמור עד יום 30 באפריל 2020.
יודגש כי המענק יינתן בעבור עובדים ששכרם החודשי הינו לפחות 3,300 ₪ וישולם ב-4 פעימות שוות.
בהמשך לאמור, בתאריך ה-15 ביולי, נפתח השירות להגשת הבקשות באתר האינטרנט של לשכת שירות התעסוקה. את הבקשות ניתן להגיש עד  60 ימים מתום החודש לגביו מבוקש המענק (בכל חודש בנפרד) ובתוך 21 ימים מיום הגשת הבקשה יקבע שירות התעסוקה את זכאות המעביד.
התשלום יבוצע על ידי רשות המיסים או באמצעות משרד אחר שיקבע שר האוצר, לכן חשוב שפרטי חשבון הבנק בתיק הניכויים שברשות המיסים יהיו מעודכנים.
במסגרת הבקשה יש להיכנס לאתר ייעודי של לשכת שירות התעסוקה, למלא את פרטי העובדים המזכים באמצעות טופס מקוון או באמצעות קובץ אקסל.

להלן שני מסלולים לפיהם ניתן להגיש את הבקשה לקבלת המענק:

מסלול א׳ (ניתן להגיש החל מיום ה-15.7)

–  מענק בסך של עד 3,500 ₪ ישולם למעסיק ב- 4 פעימות. בכפוף לעמידה באחד מהתנאים הבאים:

 1. העובד הועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים של חודש מרץ 2020 וחזר לעבוד בתקופה שמיום ה- 19.4.2020  ועד יום ה-30.4.2020 .
 1. העובד הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים של חודש אפריל 2020 והוא חזר לעבוד בחודש מאי 2020.

להלן טבלה המציגה את סכומי המענק במסלול א' לחוזרים מיום ה-19.4 ועד סוף מאי :

מענק בסך של עד 7,500 ₪ ישולם למעסיק ב-4 פעימות בעד כל עובד שהועסק בחודשים יוני- ספטמבר 2020 ,
בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים
:

 1. העובד הועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים של חודש מאי 2020.
 2. מועד תחילת העסקת העובד הינו באחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020.
 3. בחודש הראשון להעסקתו, העובד החל לעבוד לא יאוחר מיום 15 לחודש ועבד עד סוף אותו חודש.

להלן טבלה המציגה את סכומי המענק במסלול א' לעובדים שחוזרים החל מחודש יוני:

מסלול ב׳ (ניתן להגיש החל מיום ה-1.8)

מעסיק יכול לבחור שהמענק ישולם לו עבור כל עובד, בגין כל אחד מהחודשים יולי-אוקטובר 2020, במקום החודשים יוני-ספטמבר 2020, בכפוף לעמידה בכל התנאים הבאים:

 1. העובד הועסק אצל המעסיק מעבר למצבת העובדים של חודש יוני 2020.
 2. מועד תחילת העסקת העובד הוא באחד מהחודשים יולי עד אוקטובר 2020.
 3. בחודש הראשון להעסקתו, העובד החל לעבוד לא יאוחר מיום 15 לחודש ועבד עד סוף אותו חודש.

להלן טבלה המציגה את סכומי המענק במסלול ב':

יודגש כי המעסיק רשאי לבחור בין שתי חלופות לחישוב סכום המענק לכלל עובדיו. הבחירה תיעשה בעת הגשת הבקשה הראשונה ולא ניתן יהיה לשנותה. 

ראוי לציין כי המענק יינתן רק בגין "עובדים מזכים" שעדיין מועסקים אצל המעסיק בחודש שבגינו מבקשים את המענק.

 גם העובדים לוקחים חלק בתהליך:

לבקשה למענק תצורף הצהרה של העובד המזכה אשר במסגרתה יאשר את נכונות הפרטים שהמעסיק ציין ותכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

 • שם העובד המזכה;
 • מספר תעודת הזהות של העובד;
 • מועד תחילת העבודה של העובד אצל המעסיק;
 • כי שכרו החודשי של העובד הוא בגובה השכר המזערי לפחות, ואם משולם לו שכר מינימום מותאם, יצרף גם אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד בהתאם לתקנה 4 לתקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות.
 • אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית;
 • כי לא מתקיימים לגביו התנאים שלא יחשיבו עובד כ"עובד מזכה".

  להלן מספר דגשים חשובים למילוי הטופס המקוון או קובץ האקסל – מתוך הנחיות לשכת שירות התעסוקה:

 • שימו לב, סדר העובדים בקובץ האקסל יכול להיות משמעותי: הזכאות שלכם למענק תבחן על בסיס הגידול הרלוונטי במצבת העובדים שלכם והסדר שבו תזינו את פרטי העובדים. לדוגמה, אם הגידול הרלוונטי (במסלול שבחרתם) הוא גידול של שמונה עובדים, רק שמונת העובדים הראשונים שתדווחו עליהם יילקחו בחשבון בבדיקת זכאותכם.
 • השם הפרטי של העובד ושם משפחתו של העובד צריכים להיות נאמנים לשם העובד המופיע במרשם האוכלוסין.
 • מספר תעודת הזהות של העובד צריך להיות מספר בן 9 ספרות, כולל  ספרת ביקורת. אין להזין לוכסן או מכף.
 • תאריך החזרה או הקליטה של העובד צריך להיות מוזן בפורמט של dd/mm/yyyy.
 • עבור מספר שעות העבודה שהעובד עבד בחודש בגינו מתבקש המענק יש להזין מספר חיובי.
 • מספר הטלפון של העובד צריך להיות מספר בן 10 ספרות. יש להזין ספרות בלבד.
 • כתובת המייל של העובד צריכה להיות כתובת מייל במבנה תקין.
 • בעמודה "סוג העיסוק של העובד" ניתן לבחור עיסוק מתוך רשימה נפתחת.

* שימו לב טופס מקוון או קובץ אקסל שהנתונים בו לא יוזנו על פי ההוראות לא ייקלט במערכת.

מצ"ב מספר קישורים שניתן להיעזר בהם:

שימו לב מדובר במענק אשר לראשונה מטופל על ידי שירות התעסוקה ולפיכך יתכנו בעיות וקשיים הכרוכים ביישום התהליך.

בימים אלו נעשית בחינה ליישום התהליך, במטרה להמליץ על דרכים לשיפור, הקלה ופישוט התהליך, לרבות באמצעות חברות מחוללות שכר.

נשמח לעמוד לעזרתכם לקבלת פרטים נוספים ביחס לאמור בחוזר זה.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.