מענק סיוע לעסקים בעקבות התפשטות זן האומיקרון

לפני מספר שבועות עברה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה  הכלכלית של התפשטות זן האומיקרון של נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022.

חוק זה מאפשר לבעלי עסקים שחלה ירידה במחזור העסקאות שלהם כתוצאה מהשלכות התפשטות זן האומיקרון להגיש תביעה למענק סיוע, והכל כפי שיפורט להלן.

________________________________________________________________________________

עסקים שמחזור העסקאות השנתי עליו דיווחו למע"מ בשנת 2019, הינו עד 300,000 ₪

החוק קובע מספר תנאים מצטברים שמקנים את הזכאות למענק, שהעיקריים בהם הינם:

 1. מחזור עסקאותיו של העוסק בשנת 2019 עולה על 18,000 ₪ ואינו עולה על 80 מיליון ₪ ואם מדובר  באיחוד עוסקים אז שאינו עולה על 150 מיליון ₪.
 2. מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר פברואר 2022 נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ינואר פברואר 2019 בשיעור של 25% לפחות.
 3. הירידה בהכנסות נגרמה כתוצאה ממשבר זן האומיקרון.
 4. כאשר מדובר בחברה- החברה לא חילקה דיבידנד בתקופה שמיום 1 בינואר 2020 ועד ליום יום 28   בפברואר 2022, בסכום אשר עולה על הרווחים הנצברים שלה נכון ליום 31 בדצמבר 2019.
 5. כאשר מדובר בעוסק- עוסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2021, בתוספת סכומי המענקים ששולמו לו, אינו עולה על מכפלה של 1.15 ממחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

גובה המענק –

עסקים שמחזור העסקאות השנתי עליו דיווחו למע"מ בשנת 2019, הינו עד ל-300,000 ש"ח זכאים למענק בסכום שבין 4,350 ₪ לבין 9,350, בהתאם למחזור העסקאות עליו דיווחו למע"מ כדלקמן:

 • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה 18,000-50,000 ש"ח – מענק 3,000 ש"ח.
 • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה 50,000-100,000 ש"ח – מענק 4,350 ש"ח.
 • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה 100,000-150,000 ש"ח – מענק 5,300 ש"ח.
 • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה 150,000-200,000 ש"ח – מענק 6,250 ש"ח.
 • עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה 200,000-250,000 ש"ח – מענק 8,000 ש"ח.
 • ​עסק שמחזור עסקאותיו בשנת 2019 היה 250,000-300,000 ש"ח – מענק 9,350 ש"ח.

________________________________________________________________________________

עסקים שמחזור העסקאות השנתי עליו דיווחו למע"מ בשנת 2019, הינו בין 300,000 ₪ ל-80 מיליון ש"ח

החוק קובע מספר תנאים מצטברים שמקנים את הזכאות למענק, שהעיקריים שבהם הינם:

 1. מחזור עסקאותיו של העוסק בשנת 2019 עולה על 300,000 ₪ ועד ל- 80 מיליון ₪.
 2. מחזור עסקאותיו בחודשים ינואר פברואר 2022נמוך ממחזור עסקאותיו בחודשים ינואר פברואר 2019 בשיעור של 25% לפחות.
 3. הירידה בהכנסות נגרמה כתוצאה ממשבר זן האומיקרון.
 4. מחזור העסקאות לשנת 2021 בתוספת מענקי הקורונה (מענק הוצאות קבועות/מענק סוציאלי/ מענק בעלי שליטה) ששולמו לעוסק אינו עולה על מכפלה של 1.15 במחזור עסקאותיו בשנת הבסיס.

חישוב המענק –

סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה:

(מחזור ינואר-פברואר 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם מענק סיוע)

מקדם מענק הסיוע

שיעור ממחזור העסקאות שמשקף את העלויות הקבועות בעסק שלא ניתן לחסוך גם כאשר הפעילות פוחתת או מופסקת (לא יעלה על 40%).

מקדם הירידה במחזור

המקדם יחושב באופן הבא –

 • ירידה של 25% עד 40% – 0.1
 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5

גובה המענק –

המענק המינימלי הינו 9,350 ₪; והמקסימלי הינו 600,000 ₪.

________________________________________________________________________________ 

כללי

 • המועד אחרון להגשת התביעה הינו 10 אוקטובר 2022.
 • לינק להגשת הבקשה למענק – https://bit.ly/3Q9wEwQ.
 • לינק לחוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף קורונה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 – https://bit.ly/3oOkoWT.

 

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.