סוף שנת המס 2023 - פעולות לביצוע

 

לקראת סוף שנת המס ריכזנו מספר פעולות שכדאי להיערך ולבצע עד לסוף חודש ינואר 2024:

1. דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון
החובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי – דצמבר 2023, ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם ביצעו את מכירות אלו, לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.

2. תשלום המס בגין שנת המס 2023
ככלל נישום מחויב בתשלום ריבית (4%) והפרשי הצמדה בגין חובו למס הכנסה, כאשר החבות בריבית והפרשי הצמדה נצברת מתום שנת המס 2023 והם אינם מותרים בניכוי.
על מנת להימנע מתשלום זה, רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש (ככל שקיים) בינה לבין המקדמות ששולמו בפועל.
לעניין זה נקבע, כי אם ההפרש ישולם עד 31.1.2024, יהיה הנישום זכאי לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית. אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.2024, יהיה הנישום זכאי לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית ואילו אם ההפרש ישולם עד ליום 31.3.2024, יהיה הנישום זכאי לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

3. תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 2023
במסלול זה על היחיד לשלם לפקיד השומה את המס החל על ההכנסה מדמי שכירות תוך 30 יום מתום שנת המס אלא אם שילם בשנת המס מקדמות על חשבון המס.
לאור זאת, על משכירי דירות שבוחרים במסלול ה 10%, לשלם לא יאוחר מיום 31.1.2024 את המס כאמור.

4. מיסוי משיכות בעלים- סעיף 3(ט1)
לפי הוראות הסעיף יש לפרוע את יתרות החובה של בעל מניות מהותי מיום 31.12.2022 עד לתום שנת 2023. יתרת החובה שלא נפרעה, תיחשב כדיבידנד או כהכנסת עבודה בידי בעל המניות. כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד-פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים.

5. השלמת תשלומים עד תום שנת המס לשם קבלת הטבות מס
  • לקופות גמל קצבה/פנסיה, לביטוח חיים, ולקרן השתלמות.
  • תרומות למוסדות מוכרים.
  • לעניין עצמאיים – הקדמת התשלום האחרון למוסד לביטוח לאומי שמועד פירעונו חל ב – 15 בינואר 2024, לשנת המס 2023, לשם ניצול הניכוי בשנת 2023 (הוראות סעיף 47 (א) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א-1961).
  • השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים (שכר דירה, חשמל הוצאות משרד, שכ"ט עו"ד ורו"ח וכו').
  • השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שיחשבו כמס ששולם על חשבון השנה השוטפת.
  • שיקולים לגבי תשלומי מענקים על מנת להקטין הפרשי הצמדה וריבית המוטלים ממחצית שנת המס בשל הפחתת מקדמות בלתי מוצדקת.
  • התאמת המחזור שדווח לצורכי תשלום מקדמות למחזור הפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר.

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
אנחנו כאן לכל שאלה או עזרה בכל נושא ונמשיך  ללוות אתכם, להתעדכן ולעדכן.