עדכונים בנוגע למענקי קורונה

התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א- 2021

לפני מס' ימים נחקק חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א- 2021.

החוק קובע כי עסקים ימשיכו להיות זכאים למענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות הדרושות להפעלת עסקיהם בתקופת הקורונה, בגין ירידה של 25% ומעלה במחזור עסקיהם גם בחודשים ינואר ופברואר 2021. כמו כן נקבע פיצוי חד פעמי לעסקים שסובלים מפגיעה ממושכת כתוצאה מהמשבר.

מענק סיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות

מענק ההוצאות הקבועות משולם בעד תקופות זכאות דו חודשיות, כאשר התנאי הבסיסי לזכאות הוא ירידה במחזורים של העסק. במסגרת החוק נקבע כי תנאי הזכאות למענק, לחודשים ינואר- פברואר 2021, ימשיך להיות במסגרת מתווה מדורג ובו ירידה של 25% עד 60% במחזור העסק בהתאם לגודלו. מדובר בהארכת ההקלה בתנאי קבלת המענק לעומת נוסח החוק המקורי, שקבע ירידה של 40% עד 80%.

מענק בגין פגיעה ממושכת-

במסגרת החוק נקבע פיצוי חד פעמי לעסקים שסובלים מפגיעה ממושכת בגין המשבר.

לעוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪

נקבע כי הפיצוי יוענק בהתאם לגובה הפגיעה בירידת מחזורו (בדומה למתווה הפיצוי בגין הוצאות קבועות). כאשר תנאי הזכאות הבסיסי הינו ירידת מחזור של לפחות 25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

  1. בגין ירידה במחזור של בין 25% ל- 40%  – יקבל העוסק 3,000 ₪.
  2. בגין ירידה של בין 40% ל- 60% – יקבל העוסק 5,000 ₪.
  3. בגין ירידה של מעל ל-60% – יקבל העוסק 9,000 ₪.

לעוסק פטור נבחנת הירידה בכל שנת 2020 ביחס לשנת 2019 ולעוסק מורשה הבחינה היא ממרץ עד דצמבר 2020 בהשוואה למרץ עד דצמבר 2019.

לעוסק עם מחזור עסקאות של בין 300 אלף ₪ עד 400 מיליון ש"ח

הזכאים למענק הינם עוסקים שהיו זכאים ל-3 תקופות ויותר של מענקי הוצאות קבועות. הפיצוי יהיה בשיעור של 60% מהמענק הממוצע שניתן לעוסק בשנת 2020 (בתנאי שסכום זה לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪).

עסקים שנפתחו בחודשים ינואר- פברואר 2020

מי שהיה זכאי לפחות לשני מענקי הוצאות קבועות בגין שנת 2020, יהיה זכאי למענק נוסף בסך של:

עוסק פטור- 3,000 ₪.

עוסק מורשה – 4,000 ₪.

 

עסקים שמצבם השתפר בשנת 2020, יקבלו מענק חלקי או שתישלל מהם הזכאות לקבלו בהתאם לאמור

  1. עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל, גדול מהמחזור השנתי בתקופה המקבילה בשנת 2019 – אינו זכאי למענק.
  2. עוסק שמחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות בשנת 2020 בתוספת מענקי הוצאות קבועות שקיבל בגין 2020 הינו בין 90% ל-100% מהמחזור השנתי שלו בתקופה המקבילה בשנת 2019 – זכאי למענק חלקי של 65% מגובה המענק.

 

אופן הגשת התביעה

הגשת תביעה לקבלת מענק פגיעה ממושכת תעשה באופן מקוון החל מה- 10.2.2021.

מצ"ב קישור לטבלה מרכזת של לשכת רואי החשבון בדבר מענק בגין פגיעה ממושכת

https://cdn-media.web-view.net/i/fzdfa2dp2u/(2).pdf

מצ"ב קישור לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א- 2021

https://cdn-media.web-view.net/i/fzdfa2dp2u/51.pdf

 

מענק עידוד תעסוקה-

לפני כשבוע ימים, הוחלט כי המועד האחרון להגשת בקשות למענק עידוד תעסוקה הינו 31.1.2021. ההחלטה כאמור תקפה גם בעבור בקשות שהמועד להגשתן חלף (יוני-ספטמבר).

 

דיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור העובדים שבחל"ת

מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים בעבור עובדים בחל"ת לחודשים אפריל עד דצמבר 2020, נדחה לתאריך 15.2.2021.

הדחייה ניתנה לאור בקשת משרד האוצר להמתין עם גביית דמי הביטוח כאמור, לצורך  בדיקת  האפשרות למתן פטור מלא או חלקי אם בכלל מתשלומים אלו.

 

חיוב במס הכנסה ומע"מ בעבור מענקי הסיוע בגין משבר הקורונה

בתאריך ה-14 בינואר 2021, הוציאה לשכת רואי החשבון הבהרה בנוגע לחיוב במס הכנסה ומע"מ בעבור מענקי הסיוע בגין משבר הקורונה.

מענקי הסיוע השונים בעקבות משבר הקורונה חייבים במס הכנסה ואינם חייבים במע"מ. על כן, אין להכלילם בדיווחים התקופתיים למע"מ, גם לא כ"עסקאות פטורות" או כ"עסקאות בשיעור אפס".

דגש חשוב – ייתכן כי מי שדיווח בדיווחים התקופתיים למע"מ על סכומי המענקים שקיבל, שלא כצורך, קיבל חיווי לכך שהוא זכאי למענק הוצאות קבועות בסכום נמוך יותר ממה שהיה צריך לקבל בהתאם לזכאותו.

במקרים אלו יש לשלוח מייל אל doc.corona@taxes.gov.il, בבקשה לתקן את סכומי המענקים בהתאם למחזורים שדווחו למע"מ ללא סכומי המענקים ולצרף אסמכתא המעידה כי סכומי המענקים דווחו בדוחות למע"מ בטעות. למען הסדר הטוב מומלץ גם להגיש דוחות מתקנים למע"מ.