פעולות שיש לבצע עד סוף ינואר 2021

לקראת סוף שנת המס אנו ממליצים להיערך ולבצע את הפעולות הבאות :

 1. דיווח חצי שנתי ותשלום מקדמות בגין רווחים בשוק ההון – החובה להגיש דיווח חצי שנתי ולשלם מקדמות מוטלת על משקיעים שצברו רווחים ממכירת ניירות ערך נסחרים וקרנות נאמנות בחודשים יולי – דצמבר 2020 ואשר הבנקים/ברוקרים שבאמצעותם ביצעו מכירות אלו, לא ניכו מס במקור מאותם רווחים.
 2. תשלום המס בגין שנת המס 2020 – ככלל נישום מחויב בתשלום ריבית (4%) והפרשי הצמדה בגין חובו למס הכנסה, כאשר החבות בריבית והפרשי הצמדה נצברת מתום שנת המס 2020 הם אינם מותרים בניכוי.
  על מנת להימנע מתשלום זה, רצוי לערוך חישוב של חבות המס המשוערת ולהשלים את ההפרש (ככל שקיים) לבין המקדמות ששולמו בפועל.
  לעניין זה נקבע, כי אם ההפרש ישולם עד 31.1.2021, יהיה הנישום זכאי לפטור ממלוא הפרשי ההצמדה והריבית. אם ההפרש ישולם עד ליום 28.2.2021, יהיה הנישום זכאי לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית ואילו ההפרש ישולם עד ליום 31.3.2021, יהיה הנישום זכאי לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.
 3. תשלום המס בשיעור 10% על הכנסה מהשכרת דירה למגורים (בישראל) בשנת המס 2020 – במסלול זה על היחיד לשלם לפקיד השומה את המס החל על ההכנסה מדמי שכירות תוך 30 יום מתום שנת המס אלא אם שילם בשנת המס מקדמות על חשבון המס.
  לאור זאת, על משכירי דירות שבוחרים במסלול ה 10%, לשלם לא יאוחר מיום 31.1.2021 את המס כאמור.

 

מיסוי משיכות בעלים – סעיף 3(ט1)

לפי הוראות הסעיף יש לפרוע את יתרות החובה של בעל מניות מהותי מיום 31.12.2019 עד לתום שנת 2020. יתרת החובה שנפרעה לא תחשב כדיבידנד או הכנסת עבודה בידי בעל המניות.

 

השלמת תשלומים עד תום שנת המס לשם קבלת הטבות מס

 • לקופות גמל קצבה/פנסיה, לביטוח חיים, ולקרן השתלמות.
 • תרומות למוסדות מוכרים.
 • לעניין עצמאיים – הקדמת התשלום האחרון למוסד לביטוח לאומי שמועד פירעונו חל ב – 15 בינואר 2021, לשנת המס 2020, לשם ניצול הניכוי בשנת 2020 (הוראות סעיף 47 (א) לפקודה).
 • השלמת תשלומי התחייבויות להוצאות לגבי מי שהכנסתו מדווחת על בסיס מזומנים (שכר דירה, חשמל הוצאות משרד, שכר טרחת עו"ד ורו"ח וכו').
 • השלמת מקדמות בשל "הוצאות עודפות" שיחשבו כמס ששולם על חשבון השנה השוטפת.
 • תשלום יתרת חוב המס עד תום ינואר 2021, לא יחוייב בהפרשי הצמדה וריבית.
 • תשלום יתרת חוב המס עד תום פברואר 2021, יחוייב בתשלום של מחצית מהפרשי הצמדה והריבית.
 • תשלום יתרת חוב המס עד תום מארס 2021 יחוייב בתשלום של 75% מהפרשי הצמדה והריבית.
 • התאמת המחזור שדווח לצורכי תשלום מקדמות למחזור בפועל והשלמת ההפרשים בדוח דצמבר, 2020.

 

מטרת מזכר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.
אנחנו כאן לכל שאלה או עזרה בכל נושא ונמשיך  ללוות אתכם, להתעדכן ולעדכן.