שיקולי מס בחלוקת דיבידנד בעת הנוכחית

על פי פרסומים שעלו לאחרונה באמצעי התקשורת, באוצר צופים גידול חד בגירעון תקציב המדינה עקב האטה משמעותית בגביית המיסים הצפויה, שמקורה בין השאר, מירידה בהיקף עסקאות הנדל"ן, הירידות בבורסה והאטה מסויימת בפעילות המשק. 

לצורך צמצום הגירעון התקציבי נשקלות באוצר הצעות שונות כדוגמת הטלת מס ירושה על בעלי הון. מס שהיה נהוג בישראל בעבר, בוטל ומאז ביטולו עלו מעת לעת יוזמות להחיל מיסי ירושה בישראל, אך ניסיונות אלו לא הבשילו לכדי חקיקה. בהתאם, אפשר להעריך בזהירות המתחייבת שהדרך להטלת מסי ירושה בישראל עוד ארוכה והשלמתה מוטלת בספק, לפחות בעתיד הקרוב. 

פתרון אפשרי אחר הוא בדרך של עידוד חלוקת דיבידנדים, בדומה למהלך שננקט בשנת 2016, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית נחקקה הוראת שעה שהעניקה שיעור מס מופחת וסופי של 25% (במקום 30% בתוספת מס היסף החל), על הכנסה מדיבידנד בידי יחיד שהוא בעל מניות מהותי או בידי חברה משפחתית, שמקורו ברווחים צבורים בידי החברה עד ל-31 בדצמבר, באותה שנה, ככל שהדיבידנד שולם במסגרת תקופת ההטבה ועמד בתנאים נוספים שנקבעו בהוראת שעה זו. הדבר הווה תמריץ משמעותי לבעלי מניות לחלק רווחים שהיו נשארים בחברה אלמלא חסכון המס המשמעותי של הטבה זו.

בהתחשב בשלל האפשרויות העומדות בפני המחוקק, למשל החלת מס עזבון כנזכר לעיל, העלאת שיעור המע"מ וכיו"ב, נראה כי הענקת הטבת מס בדרך של מיסוי מופחת על חלוקת רווחים, בדומה להוראת השעה משנת 2016, עשויה להשיג את צמצום הגרעון, לעודד את פעילות המשק בדרך שמטיבה עם בעלי מניות, ועם זאת לא תכביד את נטל המס הגבוה החל על הציבור ממילא.

משכך, ייתכן כי דרך זו תיבחר כמועדפת לצמצום הגרעון ולכן אנו ממליצים לבעלי מניות בחברות להן רווחים צבורים, לבחון את המועד לחלוקת הרווחים, ככל ששוקלים לחלקם בטווח המיידי.

נשמח לסייע בכל שאלה או הבהרה. 

מטרת חוזר זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור בחוזר זה מבלי להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו.