תיקון חוק האנג'לים לעידוד השקעות בהיי-טק

מטרתו של חוק האנג'לים, או בשמו הרשמי, החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע בישראל (הוראת שעה),  היא לעודד השקעות בחברות מו"פ וחברות טכנולוגיות מועדפות, הנמצאות בשלבי המחקר והפיתוח הראשוניים.  החוק תוקן לאחרונה.
להלן עיקרי ההטבות המוענקות על פיו:

הטבות מס למשקיעים פרטיים בחברות מו"פ מתחילות
למשקיעים יחידים/שותפויות (לרבות שותפים שמאוגדים בתור חברות יחיד) בחברות מו"פ מתחילות, יינתן זיכוי ממס על ההשקעה במזומן בתקופת החוק. יודגש כי בהשקעה באמצעות שותפות יש להקים שותפות ייעודית ולא ניתן לשנות את שיעורי ההחזקה בשותפות במהלך שלוש שנים משנת ההשקעה.
הזיכוי הינו בגובה ההשקעה עד תקרה בגובה 4 מיליון ₪, כפול שיעור המס שהיה חל אילו המניות היו נמכרות (25%-33%).
בניגוד לנוסח החוק הקודם, אין צורך בדיווחים שנתיים לרשות החדשנות, אך נדרש מהמשקיע לקבל אישור רואה חשבון על התקיימות תנאי החוק ולהצהיר בדוח המס כי הוא זכאי להטבה בשנת המס הראשונה שלאחר השנה שבה חל מועד ההשקעה.

פטור ממס ליחידים בחילוף מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי 
משקיעים שמממשים מניות בחברה מועדפת (חברה הזכאית להטבות על פי חוק עידוד השקעות הון) וקונים מניות בחברה שזכאית להטבות לפי חוק האנג'לים, יוכלו לנכות מרווח ההון שנבע מהמכירה, ולהקטין אותו, עד תקרה של 5.5 מיליון ₪.

הטבת מס לחברה טכנולוגית מועדפת שרוכשת שליטה בחברה טכנולוגית מועדפת אחרת
חברה טכנולוגית מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי שרוכשת שליטה (לפחות 80% מאמצעי השליטה) בחברה טכנולוגית מועדפת אחרת, תהיה זכאית להכיר בהוצאה על רכישת המניות בשיעורים שנתיים שווים למשך 5 שנים מיום הרכישה,  ולנכות אותה מחבות המס בגין הכנסתה הטכנולוגית המועדפת בשנת המס הרלבנטית.
ההטבה ניתנת במסלול הירוק ורואה החשבון יאשר מדי שנה בתקופת ההפחתה שהחברה הנרכשת עומדת בתנאים המזכים על פי החוק.

הטבה על רכישת מניות חברה תושבת חוץ ולא רק ישראלית
בהתייחס לחברת חוץ, על מנת לעמוד בתנאי החוק, ממוצע ההכנסות של החברה הרוכשת נדרש להיות, בשלוש שנות המס שקדמו לשנת הרכישה, 75 מיליון שקל לפחות. בנוסף, על סכום הרכישה להיות לפחות 20 מיליון דולר, וכל זאת בתנאי שתוך 12 חודשים ממועד השגת השליטה הועברו עסקיה של החברה הנרכשת למפעל הטכנולוגי הישראלי שבבעלות החברה הרוכשת.
נדרש לפנות לרשות החדשנות ולמנהל רשות המיסים לפני החתימה על הסכם הרכישה או עד 90 יום לאחר החתימה.

פטור ממס למוסדות פיננסיים תושבי חוץ
פטור ממס למוסדות פיננסיים תושבי חוץ על הכנסותיהם מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה, בגין הלוואות בגובה 10 מיליון דולר לפחות שניתנו לחברות טכנולוגיה ישראליות מוטבות שהכנסותיהן בשנת המס שקדמה ללקיחת ההלוואה גבוהה מ-30 מיליון וההלוואות שימשו לפעילות השוטפת של החברה.על החברה המוטבת להודיע לפקיד השומה כי היא בוחרת שיחולו לגביה הוראות סעיף זה, ורואה החשבון יאשר מדי שנה שהחברה עומדת בתנאים המזכים להטבה.

להשוואה בין החוק הישן לחוק המתוקן ראו כאן.

החוק אושר בכנסת ביום 25.7.23, ותחילתו מיום פרסומו ברשומות  ועד עד 31.12.2026.

אנחנו עומדים לרשותכם בכל שאלה בנושא זה וממליצים לפנות אלינו בבקשה לכל מידע נוסף והבהרות, בפרט ביחס לכל עניין הנובע מהאמור לעיל כדי לוודא עמידה בתנאים ובהוראות החקיקה השונות.

המידע המופיע כאן אינו מהווה ייעוץ מקצועי. לשאלות ובירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם: raveh-ravid@raveh-ravid.co.il