תיקון מוצע לחוק מיסוי מקרקעין

ביום 16.1.2024 פורסם תזכיר חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון), התשפ"ד -2024, וזאת במסגרת התכנית לשנת התקציב 2024 (להלן: "התיקון המוצע"). התיקון המוצע נועד להתמודד עם ירידות בביקושים בשוק הנדל"ן, הנובעים מעלייה של ריבית בנק ישראל בשנתיים האחרונות וירידה בהתחלות הבניה, בין השאר וביתר שאת, לאור מלחמת חרבות ברזל שפרצה ביום 7.10.2023, אשר השלכותיה פוגעות בהמשך הרחבת היצע הדיור בישראל.

התיקון המוצע, על פי דברי ההסבר, יביא להגדלת הכנסות המדינה ממסים ויעודד מכירה של דירות בטווח הקרוב, דבר שיגדיל את היצע הדירות והורדת המחירים. מטרות אלו יושגו על פי דברי ההסבר, באמצעות שני תיקונים לחוק, האחד, ביטול החישוב הלינארי המוטב במכירת דירת מגורים וקיבוע של שיעורי מס הרכישה החלים ברכישה של דירה שניה.

ביטול חישוב לינארי מוטב

בשנת 2014 במסגרת חוק ההסדרים תוקן חוק מיסוי מקרקעין, והפטור שהיה מוקנה ליחיד מכוח סעיף 49(ב)(1) ממס שבח במכירת דירת מגורים כל ארבע שנים, בוטל. מנגד, נקבע בתיקון זה לחוק כי יחיד שהחזיק בדירה לפני התיקון, יהיה זכאי לחישוב מוטב, כך שבחישוב לינארי, שבח המיוחס לתקופה שמיום רכישת הדירה ועד למועד תחילתו של התיקון יהיה פטור ממס, ואילו רווח המיוחס ליתרת התקופה יהיה חייב במס שבח בשיעור של 25%. התיקון המוצע יבטל את הפטור הניתן במסגרת חישוב מוטב עד לשנת 2026, ומס יחול בצורה מדורגת על השבח שקדם לשנת 2014 באופן מדורג זאת החל משנת 2026 בשיעור של 5% בכל שנה, כך שהחל משנת 2030 יחול שיעור מס של 25% על דירות שנרכשו לפני שנת 2014 וימכרו לאחר מועד זה.

 

הותרת שיעור מס רכישה לרוכשי דירה נוספת על כנו

ביום 28.11.2021 התקבל תיקון לחוק לפיו תחול עליה זמנית בשיעור מס רכישה לרוכשי דירות להשקעה לשיעור של 8% וזאת למי שירכוש דירה נוספת עד לסוף שנת 2024. במסגרת התיקון המוצע תהפוך הוראת השעה המעלה את שיעור המס באופן זמני בלבד לשיעור קבוע.

יצויין כי על אף התיקון המוצע, נכון למועד כתיבת שורות אלו, באוצר בוחנים אפשרות להפחתת מס הרכישה למשקיעי נדל"ן עד סוף שנת 2024, כאשר ברקע המהלך, הרצון לתמרץ משקיעים להיכנס לשוק ולעורר אותו באמצעות הפחתה קצרה וממוקדת. מדובר יוזמה שהגיעה מכיוונם של יזמים וקבלנים אשר בעבר הביאה לעלייה במחירי השוק.

אנו ממליצים לשקול מכירת דירות שנרכשו לפני 2014 ואשר בהן גלומה עליית ערך רבה, עד לשנת 2026, כדי ליהנות מהפטור על עליית ערך המיוחסת לתקופה שחלה ממועד הרכישה ועד לסוף 2013.

 

מחלקת המסים של רווה רביד ושות', תשמח לעמוד לרשותכם בכל התייעצות בנושא לעיל.