תמצית תקן חשבונאות מספר 40 - כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

לאחרונה פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מס' 40 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים (להלן – "התקן").

מטרת התקן היא לאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים במסגרת תקן אחד, ועם כניסתו לתוקף יחליף, את גילוי דעת מספר 69 של לשכת רואי חשבון בישראל והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר 9.

כמו כן, התקן כולל שינויים נוספים בנושאים שונים כגון: כללי הכרה בהכנסה, סיווג משנה בנכסים נטו, הבחנה בין הקבלת מקורות פנימית וחיצונית, שירותים שהתקבלו ללא תמורה, תרומות של נכסים קבועים ומזומנים להשקעה בנכסים קבועים, סיווג תרומות מוגבלות במסגרת דוח על תזרימי המזומנים ועוד.

התקן יחול על דוחות כספים שנתיים של מלכ"רים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו. יחד עם זאת, הועדה המקצועית מעודדת יישום מוקדם של התקן.

לנוחיותכם הכנו טבלה הכוללת סקירה תמציתית של עיקר הוראות התקן והשינויים לעומת הנוסח המשולב של גילוי דעת 69 ותקן 5.

למעבר לטבלה לחצו  כאן >>>  סקירה תמציתית של תקן חשבונאות מספר 40

קישור לתקן חשבונאות מספר 40 >>> לחצו כאן