תקן חשבונאות מספר 41, גילויים בהקשר לצד קשור

במהלך חודש יוני 2020  , אישרה הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 41 בדבר גילויים בהקשר לצד קשור (להלן "התקן").

עם כניסתו של התקן לתוקף, תקן זה מחליף את "גילוי דעת מספר 29 של לשכת רואי חשבון בישראל,  צדדים קשורים".

מועד התחילה של התקן הינו בהתייחס לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2020 או לאחריו.

התקן ממליץ ליישם את הגילויים בדרך של יישום למפרע (קרי, להציג גם מידע השוואתי). עם זאת, ישות רשאית ליישמו בדרך של מכאן ואילך. התקן מציין כי במידה וישות בחרה ליישמו בדרך של מכאן ואילך וחלו שינויים בזיהוי הצדדים הקשורים, על הישות להציג את המידע ההשוואתי בנפרד מהמידע לשנה השוטפת, תוך ציון ברור של התקן או גילוי הדעת שלפיו ניתן הגילוי.

קישור לתקן חשבונאות מס' 41 >>> לחצו כאן 

אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בירור בנושא.

מטרת פרסום זה הינה להביא לידיעתכם מידע מעודכן בנושאים שונים.
בהתאם, אין ליישם את האמור במזכר זה מבלי להיוועץ בגורם מקצועי מתאים.