הגבלת ניכוי מס תשומות מעל סכום של 5,000 ש״ח (הקצאת מספרים סידוריים לחשבוניות מע"מ)

במסגרת המלחמה של רשות המיסים בחשבוניות פיקטיביות, המחוקק קבע הוראת שעה בסעיף 38 לחוק מע"מ, אשר תחול מיום 1.1.2024 ועד ליום 31.12.2028, שלא יותר בניכוי מס תשומות בחשבונית שסכומה עולה על 5,000 ש״ח (לא כולל מע"מ), אלא אם הקצה לה מנהל מע"מ מספר סידורי.

 

תחולה הדרגתית

הוראת השעה תוחל באופן הדרגתי, כך שסכומי החשבוניות שידרשו למספר סידורי על מנת שיהיה ניתן לנכות בגינן מס תשומות יופחתו הדרגתית.

בשנת 2024, הסכום של החשבוניות שיש לבקש בגינן אישור הוא מעל סכום של 25,000 ש"ח;

בשנת 2025, הסכום יופחת ל- 20,000 ש״ח;

בשנת 2026 תחול הפחתה נוספת ל- 15,000 ש"ח;

בשנת 2027 יופחת ל- 10,000 ש"ח;

ובשנת 2028 ההפחתה האחרונה שתעמיד את התקרה על 5,000 ש"ח.

 

מס תשומות של עסק בהקמה

ע"פ ההוראה, עסק בהקמה יידרש לקבל מספר סידורי לחשבונית (לפי הסכומים שפורטו לעיל) על מנת שיוכל לנכות את מס התשומות ששולם בשלב הקמת העסק, וזאת אם השתכנע מנהל המע"מ שההוצאות בגינן נדרש מס תשומות שימשו להקמת העסק. האמור יחול גם אם החשבוניות לא היו על שם העוסק.

 

סמכות המנהל לאשר ניכוי מס תשומות הכלול בחשבוניות שלא הוקצה לה מספר

יצוין כי רשות המיסים מכירה במגבלות הטכנולוגיות שעלולות להקשות על בעלי העסקים לקבל מספר סידורי לחשבוניות, ולכן החוק מעניק סמכות למנהל לאשר חשבונית שחייבת למספר סידורי ולא התקבל בשל בעיות טכנולוגיות.

 

מי רשאי לבקש מהמנהל להקצות מספר סידורי לחשבונית

עוסק מורשה שמוציא חשבונית שסכומה מעל לתקרות שפורטו לעיל,  רשאי לבקש מהמנהל להקצות לה מספר סידורי, והוא יהיה לחייב לעשות זאת אם הקונה ביקש זאת.

המנהל רשאי לא להקצות מספר סידורי לחשבונית אם היה לו ספק סביר שמדובר בחשבונית פיקטיבית. הוא ישלח את החלטתו בעניין לעוסק, ובה יפרט את הסיבה לחשש הסביר שמדובר בחשבונית פיקטיבית.

כמו כן, החוק מסדיר את אופן מימוש זכות השימוע  של העוסק, לפיו, הוא רשאי  להשמיע את טענותיו תוך שני ימי עסקים מיום קבלת ההחלטה המקדמית המקוונת בעניין. אם העוסק לא התייצב לשימוע, ההחלטה המקדמית תהפוך להחלטה סופית. על החלטה כאמור,  עוסק יהיה זכאי להשיג עליה בפני המנהל תוך שלושים ימים לאחר קיום השימוע. לא התקבלה ההשגה, לעוסק תהיה זכות להשיג לבית משפט מחוזי.

קבלת מספר ההקצאה תהיה באמצעות פניה ב – API של מפיק החשבונית לשרות הייעודי שהוקם לצורך כך בשע"ם.

במידה והתוכנה שנרשמה כוללת שירות הפקת חשבוניות מס, יהיה צורך להתאים את התוכנה לשינוי בחוק, כך שחשבוניות שמופקות מהתוכנה יכללו מספר הקצאה ככל שהסכום שלהם עולה על הסכומים שפורטו לעיל.

להלן קישורים להנחיות רשות המיסים:

הנחיות התחברות לשרותי רשות המיסים ורישום לסביבת ה sandbox

הנחיות לשרותי API מהדורה 7.2023 

 

הנחייתנו ללקוחותינו הינה כי החל מ-1 בינואר 2024 יש לבצע פניה מקוונת למנהל מע"מ בכל חשבונית העולה על 25,000 ש״ח, ולקבל מספר חשבונית כדי שניתן יהיה לקזז את סכום מס התשומות הגלום בה.

 

אנו ממליצים לפנות למחלקת המיסים של משרדנו לכל בירור לגבי אופן יישום החוק.