חוזר בנושא חוק ההסדרים 2023-2024

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024)

לקוחות וידידים/ות יקרים/ות,
לאחרונה אושר בכנסת חוק ההסדרים, או בשמו הרשמי – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו־2024) (להלן – "החוק").
במסגרת החוק בוצעו שורה של תיקונים עקיפים ומשמעותיים לחקיקות המס, בין השאר, לפקודת מס הכנסה, חוק מיסוי מקרקעין ולחוק מס ערך מוסף . לתיקונים אלו השלכות מס רבות, להלן עיקרי התיקונים בכל אחד מענפי המס הרלבנטיים:
*שימו לב שחלק מהתיקונים בעלי תוקף רטרואקטיבי, האחרים נכנסו לתוקף מיידי עם יום פרסומו של החוק וחלקם יכנסו לתוקף בתחילת שנה הבאה, הכל כמפורט בחוזר זה.

פקודת מס הכנסה

  • מיסוי הכנסות שכירות – ככלל, יחיד בעל הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים יכול להיות חייב באחד משלושה מסלולי מס – (1) מסלול פטור ממס, (2) מסלול של  10% מס ללא ניכוי הוצאות, (3) חיוב במס שולי לפי המדרגות שבסעיף 121 לפקודה עם אפשרות ניכוי הוצאות. במסגרת התיקון לפקודת מס הכנסה נקבע כי יחיד שהוא בעל דירה יחידה שבוחר להשכיר אותה ולשכור דירה אחרת למגוריו, יהיה רשאי לקזז מהכנסות השכירות שהיא מניבה הוצאה ששילם עבור השכרת דירת מגורים אחרת או תשלום לבית אבות עד 90 אלף ש״ח לשנה. ככל שדמי השכירות הנובעים ליחיד עולים על הניכוי המותר, תחוייב ההכנסה מדמי שכירות בשיעור של 10% ככל שאינה הכנסה מעסק. יצויין כי יחיד בסעיף זה כולל גם את בן זוגו וילדיו עד גיל 18, למניעת תכנוני מס הקשורים בפיצול התא המשפחתי. בנוסף נציין כי קיימות הקלות נוספות: (א) קשיש שעבר לדיור מוגן זכאי לפטור מדמי שכירות שנובעים לו מדירה שהיה גר בה לפני המעבר עד לגובה מחצית הסכום שמשלם עבור הדיור המוגן. (ב) יחיד זכאי לקיזוז הוצאות שכר דירה בסעיף 17(12) לפקודת מס הכנסה, אם ההוצאות נבעו ממעבר לרגל עבודתו או עיסוקו.
  • מיסוי עוסק זעיר – החל משנת 2024, "עוסק זעיר* יהיה רשאי לנכות שיעור של 30% ממחזור עסקאותיו ללא הוכחתן. במילים אחרות, עוסק זעיר לעניין מס הכנסה יהיה רשאי להפחית את גובה המס החייב בו בדרך של ניכוי הוצאות אף ללא קשר להוצאותיו בפועל. * עוסק זעיר –  יחיד, תושב ישראל, שמפיק הכנסה מעסק או משלח יד ומחזור עסקאותיו המירבי זהה למחזור העסקאות המירבי של "עוסק פטור" כפי שמצוין בחוק מע"מ (עומד נכון ליום פרסומו של החוק על 120,000 ש"ח), ואשר עמד בכל תנאי סעיף 87ה לפקודת מס הכנסה.
מיסוי מקרקעין
  • קיצור תקופת מכירת דירה על ידי "משפרי דיור" – בשנה הקרובה, וליתר דיוק, בתקופה שהחלה ביום 1.6.2023 ותסתיים ביום 31.5.2024, יקוצר "מרווח הזמן" שבו התאפשר למי שרכש דירת מגורים חליפית למכור דירתו וליהנות משיעורי מס כדירה יחידה, מתקופה של 24 חודשים לתקופה של 18 חודשים בלבד. בעת הזו כאשר יש האטה משמעותית בשוק הדיור עקב שיעור עליית המדד והריבית מומלץ להקפיד ולעמוד בסד הזמנים המקוצר בכדי לנצל את מדרגות מס הרכישה ושיעור מס השבח המוטבים.
  • ביטול חישוב לינארי מיוחד ביחס לדירת מגורים שבנייתה לא הושלמה עד 1.6.2023, ואשר נבנתה על קרקע שנרכשה לפני יום 1.1.2014 (להלן: "יום המעבר") – עד למועד התיקון לחוק דירת מגורים יחידה שנבנתה על קרקע שנרכשה לפני יום המעבר הייתה מזכה בחישוב מס לינארי מוטב, היינו חישוב המס ביחס לתקופת ההחזקה היה מחושב באופן הבא: מתן פטור ביחס לתקופה שממועד הרכישה ועד למועד המעבר, וחיוב במס ביחס ליתרת התקופה החלה לאחר יום המעבר ועד למועד המכירה, כל זאת ללא כל קשר למועד השלמת הבניה של דירת המגורים על הקרקע. בעקבות החוק, דירות מגורים שלא היו בנויות ביום 1.6.2023 ואשר בניתן הושלמה רק לאחר 1.1.2030 לא תזכינה  את המוכר בחישוב לינארי מוטב.
  • מיסוי דירות מעטפת – במסגרת החוק תוקן חוק מיסוי מקרקעין ביחס למונח "דירת מגורים" בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין. לפי התיקון צומצמה ההגדרה למונח זה, כך שדירת מעטפת שבניית קירותיה החיצוניים טרם הסתיימה ואף אם יש התחייבות מצד המוכר לסיים בנייתה, לא תחשב כדירת מגורים.  תחולת התיקון החל מיום 1.1.2024. משכך, אנו ממליצים למי ששוקל לרכוש או למכור דירת מעטפת לרוכשה או למוכרה עד 1.1.2024  ולהנות  ממיסוי מוטב (מיסוי כדירת מגורים) החל נכון למועד זה.
מס ערך מוסף
  • הקצאת מספרי חשבוניות – במסגרת המלחמה של רשות המסים בחשבוניות הפיקטיביות, קבע המחוקק בהוראת שעה בסעיף 38 לחוק מע"מ, אשר תחול מיום 1.1.2024 ועד ליום 31.12.2028, כי לא יותר בניכוי מס תשומות בחשבונית מס שסכומה בלא המס עולה על 5,000 ש"ח, אלא אם הקצה לה מנהל מע"מ מספר חשבונית.  יצויין כי הוראת השעה תוחל באופן הדרגתי כך שבשנת 2024, סכום החשבונית ללא מע"מ יעמוד על סך של 25,000 ש"ח ובשנים לאחר מכן יופחת עד לגובה של 5,000 ש"ח לא כולל מע"מ. לפיכך אנו ממליצים משנת 2024 לבצע פניה מקוונת למנהל מע"מ בכל חשבונית העולה על הסכום כאמור בסעיף זה ולקבל מספר חשבונית כדי שניתן יהיה לקזז את סכום מס התשומות הגלום בה.
במסגרת החוק נחקקו תיקונים נוספים, למשל כאלה הנוגעים לקרן השקעות במקרקעין בפקודת מס הכנסה, וכן הוראות הנוגעות למיסוי מקרקעין בתחום של התחדשות עירונית.
כמו כן, ההוראות הנזכרות בחוזר זה כוללות תנאים וסייגים שקצרה היריעה מלפרטם.

אנו ממליצים לפנות אלינו בבקשה לכל מידע נוסף והבהרות, בפרט ביחס לכל עניין הנובע מהאמור לעיל כדי לוודא עמידה בתנאים ובהוראות החקיקה השונות.

המידע המופיע בדיוור זה אינו מהווה ייעוץ מקצועי. לשאלות ובירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם: raveh-ravid@raveh-ravid.co.il